VAT (podatek od towarów i usług, PTU) - podatek powszechny i wielofazowy, pobierany w każdej fazie produkcji i obrotu towarowego od wartości wytworzonej na danym etapie, czyli od tzw. wartości dodanej (Value Added Tax - VAT). PTU pobierany jest zarówno w fazie wytwarzania surowca, materiału i wyrobu gotowego, jak i w fazie obrotu hurtowego i detalicznego. Podstawą opodatkowania jest obrót, czyli kwota wartości sprzedaży. Wysokość opodatkowania zależy od stawki podatkowej, określonej procentowo. Płacą go wszyscy kupujący w kwocie obliczonej przez sprzedającego. Sprzedający od kwoty pobranego od kupującego podatku należnego może potrącić podatek płacony przez niego przy zakupie towarów (podatek naliczony), czyli do urzędu skarbowego odprowadza tylko różnicę pomiędzy podatkiem należnym (pobranym) a naliczonym (płaconym).

deklaracja dla podatku od towarów i usług cz. 1 dokument  cz. 2 dokument