Handel - działalność gospodarcza polegająca na obrocie towarowym poprzez dokonywanie kupna i sprzedaży towarów.

ilustracja droga przemieszczania towarów    zobacz także działalność handlowa    zobacz także  obrót handlowy   zobacz także  sieć handlowa
 zobacz także wymiana

Handel detaliczny - szczebel obrotu towarowego, na którym dokonuje się zakupu towarów u dostawców hurtowych i producentów w celu ich dalszej sprzedaży bezpośrednim konsumentom.

zobacz także cena detaliczna   zobacz także detalista

Handel hurtowy - szczebel obrotu towarowego, na którym kupuje się w dużych ilościach towary zbywane przez dużych producentów, przedsiębiorstwa importowe oraz zajmujące się skupem, aby je sprzedać przede wszystkim do sieci detalicznej, konsumentom zbiorowym, a także innym producentom i przedsiębiorstwom dokonującym zakupu towarów w dużych partiach.

ilustracja rola hurtu    ilustracja podmioty handlu hurtowego   zobacz także cena hurtowa   zobacz także zapas towarowy w hurtowni

Handel zagraniczny - odpłatna wymiana towarów i usług pomiędzy krajami.

zobacz także formuła handlowa   zobacz także klauzula najwyższego uprzywilejowania   zobacz także kontrakt
zobacz także
międzypaństwowe umowy gospodarcze   zobacz także Polska Izba Handlu Zagranicznego
zobacz także reklamacja  
zobacz także wymiana międzynarodowa   zobacz także zwyczaj handlowy

Handlowiec - pośrednik na rynku, który zakupuje towary od producentów w celu ich sprzedaży konsumentom lub innym producentom.

Hipoteka - jedno z  ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości polegające na zabezpieczeniu roszczeń pieniężnych, zwłaszcza pożyczek i kredytów.

Holding (ang. hold – dzierżyć, trzymać) – prawnoorganizacyjna forma centralnej dyspozycji gospodarczej, która opierając się na posiadanych kapitałach, operuje kontrolnym pakietem udziałów lub akcji w jednej lub kilku spółkach. W tym znaczeniu holding jest korporacją spółek. Potocznie nazywany jest spółką spółek. Cechy charakterystyczne holdingu:
– specjalny rodzaj powiązań między podmiotami, opierający się na faktycznym i prawnym władaniu przez jedną spółkę udziałami lub akcjami drugiej lub kilku innych spółek czy innych przedsiębiorstw,
– dominująca pozycja jednej spółki wobec pozostałych spółek czy innych przedsiębiorstw,
– pełna, mimo zależności kapitałowej lub personalnej, niezależność prawna wszystkich spółek i innych przedsiębiorstw.
Holding umożliwia tworzenie różnego typu związków kapitałowych i personalnych między wieloma przedsiębiorstwami, dlatego jest atrakcyjnym instrumentem organizacyjnym i prawnym. Umożliwia m.in. przekształcenie wielkich koncernów i kombinatów krajowych w wielkie korporacje wielobranżowe. Tradycyjna struktura holdingu składa się ze spółki głównej (spółka-matka, bazowa, centralna, dominująca, holding company), zwanej często spółką holdingową, i pozostałych spółek, które wchodzą w układ holdingowy (spółka-córka, wnuczka, filialna, subsydialna, podległa, zależna). W wielu krajach świata holding jest dominującą formą kooperacji gospodarczej. W Polsce także następuje obecnie rozwój holdingów.

Home banking (bank w domu) - usługa bankowa polegająca na umożliwieniu klientom dostępu do rachunku bankowego za pomocą urządzenia elektronicznego (komputera, bankomatu, telefonu komórkowego). Klienci banku mogą: uzyskiwać informacje o stanie rachunku, dokonanych na nim operacjach, kursach walut, oprocentowaniu, kartach płatniczych, kredytach, obligacjach itp., dokonywać wszystkich operacji, które do tej pory wymagały obecności w banku, np.: przelewów na inne konta, polecenia spłat rat kredytu, zastrzeganie realizacji swych czeków lub usuwanie zastrzeżeń itp.

Hossa (rynek byka) - długotrwała silna tendencja wzrostowa na rynku papierów wartościowych.

Hurtownik - handlowiec dokonujący transakcji kupna-sprzedaży na wielką skalę; prowadzi hurtownie oraz magazyny.

zobacz także  handel hurtowy