Targi - wystawa krajowa lub międzynarodowa, na której prezentowane są eksponaty i towary, dające przegląd produkcji z różnych dziedzin i umożliwia się zawieranie transakcji kupna-sprzedaży.

strona wwwMiędzynarodowe Targi Poznańskie   zobacz także reklama
 ilustracja ilustracja   stoisko wydawnictwa podczas  20. Targów Książki Edukacyjnej EDUKACJA XXI

Technika negocjacji - umiejętność postępowania w czasie negocjacji, stosowanie zabiegów prowadzących do osiągnięcia porozumienia.

Technologia - przetwarzanie w sposób celowy i ekonomiczny zasobów naturalnych w produkty.

Towar - produkt zakupiony w różnych postaciach (surowce, materiały, półprodukty, wyroby gotowe) i przeznaczony do sprzedaży. Postać towarów zawsze przyjmują wszystkie surowce, materiały, półprodukty i wyroby, które zaspokajają bezpośrednio potrzeby ludzkie, czyli przeznaczone do konsumpcji. Jest przedmiotem kupna-sprzedaży w działalności handlowej.

zobacz także giełda towarowa  zobacz także obrót towarowy   zobacz także sprzedaż towarów   zobacz także wartość wymienna towaru

Transakcja kupna-sprzedaży - umowa zawarta pomiędzy sprzedającym a kupującym, jest podstawą do przeprowadzenia operacji związanych z kupnem-sprzedażą.

ilustracja transakcje kupna-sprzedaży na rynku produktów

Transakcja natychmiastowa - transakcja na giełdzie papierów wartościowych realizowana faktycznie bezpośrednio po jej zawarciu poprzez zmianę właściciela sprzedanych papierów wartościowych, zapłacenie oraz uregulowanie prowizji dla pośredników.

Transakcja terminowa - transakcja na giełdzie papierów wartościowych, zawierana w celu gry na zwyżkę lub zniżkę kursu papierów wartościowych, objętych tą transakcją, między dniem zawarcia transakcji a dniem jej zamknięcia (rozliczenia). Transakcja terminowa (kontrakt terminowy) dokonywana jest po kursie z dnia jej zawarcia, a jej rozliczenie po tym kursie następuje w przyszłości, w ustalonym z góry terminie, w którym kurs może być wyższy lub niższy. Sprzedający papiery prowadzi grę na zniżkę, tj. przewiduje, że kurs obniży się i w dniu rozliczenia transakcji zyska na tym, ponieważ sprzeda papiery po wyższym kursie z dnia zawarcia transakcji. Kupujący papiery prowadzi grę na zwyżkę, tj. przewiduje, że kurs będzie zwyżkował i w dniu rozliczenia transakcji zyska na tym, ponieważ kupi papiery po niższym kursie z dnia zawarcia transakcji. Oczywiście, tylko jeden z nich może zyskać, w zależności od tego, czy kurs wzrośnie, czy spadnie. W dniu rozliczenia transakcji terminowej nie musi dojść do zmiany właściciela papierów wartościowych, ponieważ strony mogą się rozliczyć tylko kwotą stanowiącą różnicę kursów.

Transport - przemieszczanie (przewóz) ludzi oraz środków produkcji i konsumpcji (ładunków) różnymi środkami transportowymi.

Tranzyt - usługa polegająca na umożliwieniu innym krajom przewozu osób lub ładunków przez swoje terytorium.

Trust – gospodarcza korporacja monopolistyczna przedsiębiorstw, które zrzekają się swej samodzielności gospodarczej i prawnej. Właściciele zrzeszonych przedsiębiorstw stają się akcjonariuszami trustu. Na jego czele stoi zarząd, który kieruje produkcją i zbytem, wyznacza ceny i określa podział zysku.

Typizacja – wybór kilku z wielu istniejących rozwiązań. Ma na celu zredukowanie liczby wyrobów lub podzespołów pełniących te same funkcje.