Środek gromadzenia - jedna z funkcji pieniądza. Pieniądz jako środek gromadzenia umożliwia bogacenie się w formie indywidualnych oszczędności lub akumulacji kapitału pieniężnego.

Środek płatniczy - jedna z funkcji pieniądza. Pieniądz jako środek płatniczy służy do otrzymywania należności i płacenia zobowiązań, m.in.: związanych z zakupami w obrocie bezgotówkowym i na raty, podatkami, wynagrodzeniami za pracę, świadczeniami emerytalnymi, rentowymi i z tytułu innych zasiłków, czynszami i innymi opłatami oraz za dostawy energii elektrycznej, gazu, wody. 

Środek wymiany - jedna z funkcji pieniądza. Pieniądz jako środek wymiany pozwala na dokonywanie transakcji kupna-sprzedaży za gotówkę, szczególnie zakupów detalicznych. Obecnie gotówkę w wielu przypadkach zastępuje karta płatnicza lub kredytowa. W pozostałych transakcjach kupna-sprzedaży funkcja pieniądza ogranicza się do miernika wartości, ponieważ są one dokonywane w obrocie bezgotówkowym.

Środki inwestycyjne - źródła finansowania inwestycji, czyli środki pieniężne przeznaczone na lokaty na rynku kapitałowym lub na własne inwestycje rzeczowe.

Środki konsumpcyjne - produkty służące bezpośrednio do zaspokajania potrzeb ludzkich, np.: żywność, odzież, meble, telewizory.

zobacz także konsumpcja

Środki obce w dyspozycji przedsiębiorstwa (majątek obcy w dyspozycji przedsiębiorstwa) - środki użytkowane przez przedsiębiorstwo na podstawie umowy najmu, dzierżawy, zakupu ratalnego lub leasingu (czyt. lizingu).

Środki obrotowe (aktywa obrotowe, majątek obrotowy) - przedmioty pracy (z wyjątkiem ziemi uprawnej, która jest środkiem trwałym), produkty wytworzone i towary przeznaczone do sprzedaży oraz różne składniki (wartości) finansowe zużywane, zbywane lub płatne w ciągu 12 miesięcy.

ruch okrężny środków obrotowych:   ilustracja w działalności przemysłowej   ilustracja w działalności handlowej 
wzory cykl obrotowy – wzór

Środki pieniężne - pieniądze w gotówce i na rachunku bankowym, lokaty pieniężne, waluta obca i papiery wartościowe.

Środki pracy - narzędzia, maszyny, urządzenia, budynki gospodarcze, środki transportu, za pomocą których człowiek oddziałuje na przedmioty pracy. Środki pracy, wyprodukowane przez człowieka, umożliwiają i ułatwiają mu pracę. W miarę rozwoju człowiek posługuje się coraz bardziej skomplikowanymi środkami pracy. Wymaga to od niego zdobywania nowych i uzupełniania posiadanych już kwalifikacji.

Środki produkcji - środki pracy i przedmioty pracy służące do otrzymywania nowych produktów.

zobacz także produkcja

Środki trwałe - rzeczowe aktywa przedsiębiorstwa o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby przedsiębiorstwa. Zalicza się do nich w szczególności nieruchomości (grunty, budynki, lokale), ruchomości (maszyny, urządzenia, środki transportu) i inwentarz żywy (zwierzęta użytkowe i hodowlane).

zobacz także amortyzacja   zobacz także remont środków trwałych   zobacz także umorzenie środków trwałych

Środki trwałe w budowie (inwestycje rzeczowe) - środki trwałe w okresie ich budowy lub montażu, a także rozbudowa lub inne ulepszenia już istniejących środków trwałych. Łącznie ze środkami trwałymi stanowią rzeczowy majątek trwały zaliczany do aktywów przedsiębiorstwa.

Środki własne przedsiębiorstwa (majątek własny przedsiębiorstwa) - środki wniesione przez właścicieli do przedsiębiorstwa, powiększane przez wygospodarowywanie zysku.