Walne zgromadzenie akcjonariuszy lub wspólników - najwyższy organ spółek z o.o. i spółek akcyjnych. Podejmuje decyzje w najważniejszych sprawach spółki oraz wybiera pozostałe organy. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, ale wspólnicy lub akcjonariusze dysponują różną liczbą głosów, zależnie od wniesionych udziałów lub posiadanych akcji. Głos decydujący mają akcjonariusze posiadający tzw. kontrolny pakiet akcji.

Walne zgromadzenie wspólników lub akcjonariuszy - najwyższy organ spółek z o.o. i spółek akcyjnych. Podejmuje decyzje w najważniejszych sprawach spółki oraz wybiera pozostałe organy. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, ale wspólnicy lub akcjonariusze dysponują różną liczbą głosów, zależnie od wniesionych udziałów lub posiadanych akcji. Głos decydujący mają akcjonariusze posiadający tzw. kontrolny pakiet akcji.

Waluta - banknoty i monety pieniędzy emitowanych przez banki emisyjne.

zobacz także cena waluty   zobacz także jednostka monetarna

Waluta obca - pieniądz będący prawnym środkiem płatniczym w innym kraju.

WARSET - system giełdowy, który umożliwia szybki dostęp do informacji giełdowych przez Internet, telewizję, telefon, a także przez profesjonalne terminale renomowanych agencji informacyjnych. Serwisy w Internecie oferują dostęp do bieżących danych giełdowych, przekazywanych z 15-minutowym opóźnieniem. Umożliwia to inwestorom składanie nowych zleceń, zwiększa szybkość obsługi klientów, a także przetwarzania informacji.

zobacz także giełda papierów wartościowych

Warszawski Indeks Giełdowy (WIG) - indeks giełdowy typu dochodowego, najdłużej notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.

Warszawski Indeks Giełdowy 20 (WIG20) - indeks giełdowy typu dochodowego, uwzględniający notowania tylko 20 spółek o najwyższej wartości kapitałów na rynku podstawowym.

zobacz także giełda papierów wartościowych

Wartości niematerialne i prawne - zaliczane do majątku trwałego nabyte prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania, np. wartość firmy, prawa do know-how.

Wartość dodana brutto - wartość nowo wytworzona; część produkcji globalnej, po potrąceniu tzw. zużycia pośredniego; obejmuje wartość produktów finalnych i część produktów kooperacyjnych, które nie zostały zużyte do wyrobu produktów finalnych.

Wartość nominalna akcji - wartość wynikająca z podziału kapitału akcyjnego spółki na określoną ilość akcji. Wszystkie akcje spółki, mają jednakową wartość nominalną.

Wartość wymienna towaru - określona ilość innego towaru, jaką w zamian za niego można otrzymać. Wartość ta wyrażona w pieniądzu nazywa się ceną.

Weksel - papier wartościowy potwierdzający zobowiązanie dłużnika do zapłacenia w oznaczonym czasie określonej na wekslu kwoty środków pieniężnych. Weksle wystawia się z reguły na oryginalnych blankietach, które wypełnia się i podpisuje.

dokument blankiet weksla    zobacz także awal   zobacz także dyskonto weksli

Weksel trasowany (ciągniony, trata) - papier wartościowy potwierdzający zobowiązanie, w którym wystawca weksla (trasant) poleca innej osobie (trasatowi), z reguły swemu dłużnikowi, zapłacenie w oznaczonym czasie określonej na wekslu kwoty środków pieniężnych osobie trzeciej wskazanej na wekslu. Weksel ten powinien być przyjęty (akceptowany) przez dłużnika (trasata).

dokument weksel trasowany

Weksel własny (prosty, suchy, sola) - papier wartościowy potwierdzający zobowiązanie wystawcy weksla (dłużnika) do zapłacenia w oznaczonym czasie określonej na wekslu kwoty środków pieniężnych posiadaczowi weksla. 

dokument weksel własny

Wiek produkcyjny - okres życia kobiet (18-59) i mężczyzn (18-64 lat) przewidziany na pracę pracę (Uwaga! definicja sprzed okresu obowiązywania nowego wieku emerytalnego).

Wielkość podaży - ilość danego produktu oferowana do sprzedaży na rynku po określonej cenie i w określonym czasie.

Wielkość popytu - ilość danego produktu, która może być sprzedana na rynku po określonej cenie i w określonym czasie.

Wierzytelność - prawo wierzyciela do domagania się świadczenia pieniężnego lub rzeczowego od dłużnika.

zobacz także cesja   zobacz także faktor

WIG (Warszawski Indeks Giełdowy) - indeks giełdowy typu dochodowego, najdłużej notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.

WIG20 (Warszawski Indeks Giełdowy 20) - indeks giełdowy typu dochodowego, uwzględniający notowania tylko 20 spółek o najwyższej wartości kapitałów na rynku podstawowym.

zobacz także giełda papierów wartościowych

WIG-Plus – najnowszy indeks giełdowy, w skład którego wchodzą spółki niezakwalifikowane do WIG20, mWIG40 i sWIG80. Liczba spółek w WIG-Plus nie jest stała i zależy od liczby spółek spełniających kryteria indeksu.

Własność komunalna - mienie jednostek samorządów terytorialnych.

Własność państwowa - mienie Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych.

Własność prywatna osób fizycznych - mienie rzemieślników i innych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz prywatnych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (np. spółek osobowych).

Własność prywatna osób prawnych - mienie spółdzielni, spółek mających osobowość prawną i organizacji społecznych.

Własność zagraniczna - mienie należące do osób fizycznych i prawnych mających siedzibę za granicą kraju.

Właściciele kapitałów - osoby publiczne (Skarb Państwa i samorządy terytorialne) oraz osoby prywatne, prowadzące działalność gospodarczą, działające jednoosobowo (indywidualnie) lub w formie spółek i spółdzielni.

zobacz także kapitał

Wolny obszar celny - ściśle wyodrębniona część obszaru celnego traktowana jako zagranica, na terenie której może być prowadzona działalność gospodarcza związana z produkcją i handlem zagranicznym przez przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne.

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (wskaźnik stopy zysku) - stosunek procentowy osiągniętego zysku do posiadanych kapitałów własnych.

wzór wzór

Wskaźnik rentowności sprzedaży - stosunek procentowy osiągniętego zysku do wartości przychodu ze sprzedaży lub kosztu własnego sprzedaży.

wzór wzór

Wskaźnik stopy zysku (wskaźnik rentowności kapitałów własnych) - stosunek procentowy osiągniętego zysku do posiadanych kapitałów własnych.

wzór wzór

Wskaźniki aktywności - mierniki efektywności, które charakteryzują wykorzystanie majątku przedsiębiorstwa, czyli sprawność jego działania w zakresie wykorzystania aktywów, ze szczególnym uwzględnieniem zapasów i należności.

wzór wzór wzór wzór wzór wzory

Wskaźniki płynności finansowej - wskaźniki umożliwiające sformułowanie opinii o zdolności przedsiębiorstwa do terminowego pokrywania bieżących zobowiązań, to jest zobowiązań o okresie spłaty poniżej jednego roku.

wzór wzór wzory

Wskaźniki rentowności – wskaźniki charakteryzujące zysk na tle wielkości, które przyczyniły się do jego wygospodarowania (np. wskaźnik rentowności sprzedaży, wskaźnik rentowności kapitałów własnych).

wzór wzór wzory   zobacz także rentowność

Wskaźniki wspomagania (zadłużenia) - wskaźniki określające stopień finansowania przedsiębiorstwa przez kapitały obce.

wzór wzór wzór wzory

Wskaźniki zadłużenia (wspomagania) - wskaźniki określające stopień finansowania przedsiębiorstwa przez kapitały obce.

wzór wzór wzór wzory

Wspólnik - osoba, która wniosła wkład kapitałowy do spółki. Wspólnik może być komplementariuszem (ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki), komandytariuszem (ponosi ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki) lub akcjonariuszem (nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki).

Wydajność - stosunek między wielkością uzyskaną a wielkością zużytą, czyli między efektem a nakładem. Wydajność określona liczbowo nosi nazwę wskaźnika wydajności, a jej wzrost - wskaźnika wzrostu wydajności.

wzór wzór

Wydajność pracy – suma produktów lub usług wykonanych w określonej jednostce czasu, przypadająca na jednego zatrudnionego.

wzórwzór na wydajność pracy w handlu   zobacz także analiza wydajności pracy

Wydatki - rozchody pieniężne na określone cele, m.in. gospodarstwa domowego

Wydatki budżetowe - kwoty pieniężne przeznaczone z budżetu na rozwój gospodarki, usługi socjalno-kulturalne (oświatę, zdrowie, kulturę, pomoc społeczną), administrację, wymiar sprawiedliwości i obronę narodową.

Wydatki budżetu państwa - przeznaczenie środków pieniężnych na realizację zadań wykonywanych przez organy władzy państwowej oraz administrację rządową, a także na subwencje i dotacje dla samorządów terytorialnych. Wydatki budżetowe, związane z realizacją zadań państwa, przeznacza się na: działalność niezbędną do funkcjonowania państwa jako całości - są to wydatki związane z tradycyjnym pełnieniem przez państwo takich funkcji, jak: obrona narodowa, ochrona porządku publicznego, wymiar sprawiedliwości, administracja; realizację zadań socjalno-kulturalnych - są to wydatki na oświatę, naukę i szkolnictwo wyższe, kulturę i sztukę, ochronę zdrowia i opiekę społeczną; interwencję państwa w gospodarkę narodową - są to dotacje dla jednostek gospodarczych, np. dotacje na inwestycje produkcyjne, dotacje dla rolnictwa; na obsługę państwowego długu publicznego.

zobacz także budżet państwa

Wydatki przedsiębiorstwa - rozchody środków pieniężnych. Nie wszystkie wydatki ponoszone przez przedsiębiorstwo są dla niego kosztem. Wydatkami niebędącymi jednocześnie kosztami są, np.: spłata zaciągniętego kredytu bankowego, wpłata do budżetu podatku dochodowego (opodatkowanie zysku). Wszystkie natomiast koszty przedsiębiorstwa są połączone z koniecznością wcześniejszego, równoczesnego lub późniejszego ponoszenia wydatków. Powstanie kosztów jest więc niezależne w czasie od dokonywanych wydatków.

Wymiana - działalność gospodarcza, w wyniku której przemieszcza się produkty w ramach różnych procesów produkcji oraz z produkcji do konsumpcji. Wymianą zajmuje się głównie handel, który polega na pośredniczeniu pomiędzy sprzedającymi a kupującymi, oraz transport, który świadczy usługi przewozowe.

Wymiana międzynarodowa - wymiana produktów (handel zagraniczny), przemieszczanie siły roboczej oraz przepływ kapitału i nowej techniki między państwami; stanowi czynnik rozwoju gospodarczego kraju. 

Wynagrodzenie (płaca, zarobek) - zapłata za pracę wypłacana na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenia obejmują wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, wypłacane bezpośrednio pracownikom lub innym osobom fizycznym.

zobacz także analiza wynagrodzeń   zobacz także planowanie wynagrodzeń   zobacz także polityka płacowa państwa   zobacz także system płac

Wynik działalności gospodarczej - porównanie wielkości przychodów przedsiębiorstwa z jego kosztami. Nadwyżka przychodów nad kosztami stanowi dochód przedsiębiorstwa, zwany zyskiem. W przypadku gdy koszty przewyższają wielkość przychodów, otrzymuje się wynik ujemny, zwany stratą.

ilustracja obliczanie wyniku działalności gospodarczej   zobacz także działalność gospodarcza

Wyroby konsumpcyjne - produkty rolne i przemysłowe, które bezpośrednio mogą zaspokajać potrzeby ludzi.

zobacz także konsumpcja

Wyroby produkcyjne - produkty rolne i przemysłowe, przeznaczone do dalszej produkcji.

Wyrób - produkt mający postać rzeczy i w zależności od stanu gotowości nazywany surowcem, np.: ruda, zboże, lub materiałem, np.: stal, mąka, albo też towarem, jeżeli jest przedmiotem kupna-sprzedaży. Służy bezpośrednio lub pośrednio do zaspokojenia potrzeb.

Wyrób finalny - produkt przeznaczony do bezpośredniego spożycia lub użytkowania.

Wyrób gotowy - produkt przetworzony (chleb, ubrania, maszyny) i przeznaczony do spożycia lub użytkowania. Może mieć charakter finalny i kooperacyjny.

Wyrób kooperacyjny - produkt zużywany do wykańczania (zmontowania) innych wyrobów, np.: opony, guziki, części do maszyn.

Wzrost gospodarczy - skutki procesu powiększania zdolności wytwórczych kraju w danym okresie.

zobacz także czynniki intensywny wzrostu gospodarczego   zobacz także czynniki ekstensywny wzrostu gospodarczego
zobacz także kryzys    zobacz także rozwój gospodarczy