Giełda papierów wartościowych - instytucja rynku finansowego, gdzie dokonuje się transakcji kupna-sprzedaży papierów wartościowych po aktualnym kursie. Giełda ma na celu przepływ kapitału od tych, którzy szukają jak najlepszej lokaty, do tych, którzy potrafią z tego kapitału zrobić jak najlepszy użytek.

strona wwwGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie   ilustracja  centrum giełdowe   ilustracja  podczas sesji giełdowej
  ilustracja notowania w telewizji   zobacz także  giełdowy rynek akcji    zobacz także  giełdowy rynek obligacji   zobacz także indeks giełdowy
  zobacz także
Komisja Nadzoru Finansowego   zobacz także  kurs jednolity   zobacz także kurs otwarcia   zobacz także kurs zamknięcia
  zobacz także makler   zobacz także  notowania ciągłe   zobacz także notowania w systemie jednolitego kursu dnia    zobacz także  sesja giełdowa
  zobacz także spółka giełdowa  
zobacz także  transakcja natychmiastowa  zobacz także  transakcja terminowa

Giełda towarowa - instytucja, w ramach której w ustalonym miejscu i czasie dochodzi do porównania popytu na określone towary masowe z ich podażą oraz do sprzedaży i kupna tych towarów.

strona wwwWarszawska Giełda Towarowa

Giełdowy rynek akcji - rynek, którego przedmiotem obrotu są akcje spółek akcyjnych; dzieli się na dwa rynki z odrębnymi notowaniami: podstawowy i równoległy.

Giełdowy rynek obligacji - rynek, którego przedmiotem obrotu są obligacje Skarbu Państwa.

Globalizacja - znaczące i złożone procesy, które zachodzą w skali ogólnoświatowej w różnych sferach: ekonomicznej, technicznej, socjologicznej, kulturowej. Największy postęp procesu globalizacji dokonał się w sferze ekonomicznej, w której tworzy się coraz bardziej ogólnoświatową, czyli globalną gospodarkę.

Globalizacja gospodarki - czyli tworzenie gospodarki światowej - to możliwości swobodnego przepływu produktów oraz czynników produkcji pomiędzy wszystkimi państwami świata.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) - centralny organ administracji rządowej do spraw statystyki publicznej, której dane liczbowe ujęte są m.in. w Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej i Małym Roczniku Statystycznym Polski wydawanych co roku.

strona www Główny Urząd Statystyczny   zobacz także urząd statystyczny

Gospodarka - prowadzenie działalności gospodarczej.

Gospodarka finansowa podmiotów - działalność związana z tworzeniem, gromadzeniem, dzieleniem i wydatkowaniem zasobów pieniężnych.

Gospodarka kapitalistyczna (gospodarka rynkowa, gospodarka towarowo-pieniężna) - system gospodarowania oparty na rynku, na którym sprzedający i kupujący dokonują transakcji kupna-sprzedaży po cenach konkurencyjnych, uzależnionych od wielkości podaży i popytu. W wyniku działania praw podaży i popytu rynek ma decydujący wpływ na działalność gospodarczą i jej efektywność oraz na zaspokojenie potrzeb społeczeństwa. Nazywana jest też gospodarką towarowo-pieniężną, ponieważ zawierane transakcje kupna-sprzedaży na rynku - to wymiana towarów za pieniądzeGospodarka kapitalistyczna charakteryzuje się prywatną (niepubliczną) własnością środków produkcji oraz dążeniem wielu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą do zwiększenia efektów tej działalności (dochodów, zysków).

Gospodarka komunalna - dział gospodarki podlegający samorządowi terytorialnemu, którego celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności danego terenu, głównie miasta na usługi związane z pobytem na tym terenie.

Gospodarka komunistyczna (nakazowo-rozdzielcza, planowa, scentralizowana, socjalistyczna) - gospodarka oparta na tzw. społecznej (państwowej i spółdzielczej) własności środków produkcji i centralnym określaniu celów ekonomiczno-społecznych. Jest nieefektywna, czyli nieracjonalna, nie jest w stanie zaspokajać potrzeb społeczeństwa. 

Gospodarka magazynowa - przyjmowanie, przechowywanie, konserwowanie, wydawanie i ewidencjonowanie zakupionych materiałów i towarów.

zobacz także magazyn   zobacz także niedobór towarowy

Gospodarka materiałowo-towarowa - proces racjonalnego obrotu surowcami, materiałami, wyrobami i towarami w przedsiębiorstwie, związany z nabywaniem, transportem, przyjmowaniem, przekazywaniem i wydawaniem ich do produkcji i sprzedaży.

Gospodarka nakazowo-rozdzielcza (planowa, scentralizowana, socjalistyczna, komunistyczna) - gospodarka oparta na tzw. społecznej (państwowej i spółdzielczej) własności środków produkcji i centralnym określaniu celów ekonomiczno-społecznych. Jest nieefektywna, czyli nieracjonalna, nie jest w stanie zaspokajać potrzeb społeczeństwa.

Gospodarka narodowa - wszystkie podmioty publiczne i prywatne działające na terenie kraju, zaspokajające potrzeby społeczeństwa.

zobacz także interwencjonizm państwa   zobacz także koniunktura gospodarcza   zobacz także PKB   zobacz także podmioty gospodarki narodowej
zobacz także restrukturyzacja gospodarki   zobacz także rozwój gospodarczy    zobacz także wzrost gospodarczy

Gospodarka planowa (nakazowo-rozdzielcza, scentralizowana, socjalistyczna, komunistyczna) - gospodarka oparta na tzw. społecznej (państwowej i spółdzielczej) własności środków produkcji i centralnym określaniu celów ekonomiczno-społecznych. Jest nieefektywna, czyli nieracjonalna, nie jest w stanie zaspokajać potrzeb społeczeństwa. 

Gospodarka rynkowa (gospodarka kapitalistyczna, gospodarka towarowo-pieniężna) - system gospodarowania oparty na rynku, na którym sprzedający i kupujący dokonują transakcji kupna-sprzedaży po cenach konkurencyjnych, uzależnionych od wielkości podaży i popytu. W wyniku działania praw podaży i popytu rynek ma decydujący wpływ na działalność gospodarczą i jej efektywność oraz na zaspokojenie potrzeb społeczeństwa. Nazywana jest też gospodarką towarowo-pieniężną, ponieważ zawierane transakcje kupna-sprzedaży na rynku - to wymiana towarów za pieniądze. Gospodarka rynkowa charakteryzuje się prywatną (niepubliczną) własnością środków produkcji oraz dążeniem wielu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą do zwiększenia efektów tej działalności (dochodów, zysków).

Gospodarka scentralizowana (nakazowo-rozdzielcza, planowa, socjalistyczna, komunistyczna) - gospodarka oparta na tzw. społecznej (państwowej i spółdzielczej) własności środków produkcji i centralnym określaniu celów ekonomiczno-społecznych. Jest nieefektywna, czyli nieracjonalna, nie jest w stanie zaspokajać potrzeb społeczeństwa.

Gospodarka socjalistyczna (nakazowo-rozdzielcza, planowa, scentralizowana, komunistyczna) - gospodarka oparta na tzw. społecznej (państwowej i spółdzielczej) własności środków produkcji i centralnym określaniu celów ekonomiczno-społecznych. Jest nieefektywna, czyli nieracjonalna, nie jest w stanie zaspokajać potrzeb społeczeństwa. 

Gospodarka towarowo-pieniężna (gospodarka rynkowa, gospodarka kapitalistyczna) - system gospodarowania oparty na rynku, na którym sprzedający i kupujący dokonują transakcji kupna-sprzedaży po cenach konkurencyjnych, uzależnionych od wielkości podaży i popytu. W wyniku działania praw podaży i popytu rynek ma decydujący wpływ na działalność gospodarczą i jej efektywność oraz na zaspokojenie potrzeb społeczeństwa. Gospodarka towarowo-pieniężna charakteryzuje się prywatną (niepubliczną) własnością środków produkcji oraz dążeniem wielu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą do zwiększenia efektów tej działalności (dochodów, zysków).

Gospodarność - racjonalna działalność, czyli działalność rozsądna, oszczędna, przemyślana.

Gospodarowanie - całokształt działań związanych z właściwym wykorzystaniem czynników sił wytwórczych w działalności gospodarczej lub przychodów w gospodarstwie domowym. Od gospodarowania uzależnione są efekty i zaspokajanie potrzeb człowieka.

Gospodarstwo domowe - jednostka, niezależnie od liczby wchodzących w jej skład osób, wspólnie mieszkających i wspólnie podejmujących decyzje finansowe, której głównym celem jest zaspokajanie potrzeb jej członków.

zobacz także budżet gospodarstwa domowego   zobacz także przychody gospodarstwa domowego   zobacz także stopa życiowa

Gotówka - pieniądz w banknotach i monetach.

zobacz także obrót gotówkowy 

Gromadzenie zapasów w hurcie - przyjmowanie towarów pochodzących z różnych źródeł oraz tworzenie zestawów towarów w żądanym przez odbiorców asortymencie i w odpowiedniej ilości.

GUS (Główny Urząd Statystyczny) - centralny organ administracji rządowej do spraw statystyki publicznej, której dane liczbowe ujęte są m.in. w Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej i Małym Roczniku Statystycznym Polski wydawanych co roku.

strona wwwGłówny Urząd Statystyczny   zobacz także urząd statystyczny

Gwarancja - zapewnienie lub poręczenie, np. producenta lub sprzedawcy, o dobrej jakości oferowanego produktu wraz ze zobowiązaniem do usunięcia ewentualnej wady produktu lub wymiany na nowy w określonym czasie użytkowania. Zobowiązanie to jest zawarte w dokumencie podpisanym w momencie kupna-sprzedaży.