Leasing (czyt. lizing) - szczególna forma dzierżawy lub ratalnego zakupu. Finansujący (leasingodawca), zachowując prawo własności danej rzeczy, przekazuje korzystającemu (leasingobiorcy) prawo do jej użytkowania w zamian za sukcesywnie wnoszone opłaty. Leasing stwarza możliwość użytkowania rzeczy bez konieczności jej nabycia. Jest bardzo nowoczesną formą, dopuszczającą także możliwość zakupu rzeczy po wygaśnięciu terminu umowy leasingu lub jej zwrotu.

ilustracja forma leasingu bezpośredniego i pośredniego

Legalny - określenie oznaczające: zgodny z prawem, czyli z obowiązującymi przepisami.

Licencja - uprawnione zezwolenie na wykonywanie określonych czynności lub na korzystanie z opatentowanego wynalazku - wzoru użytkowego.

zobacz także franczyza

Licytacja - publiczna sprzedaż produktów osobie oferującej najwyższą cenę. Ma miejsce m.in. na przetargu i aukcji

List intencyjny - list przekazujący pracodawcy dodatkowe informacje (szerzej niż w podaniu) o kandydacie na pracownika; powinien podkreślić jego indywidualność i przekonać czytającego o posiadanych przez kandydata zaletach. List ten ponadto podkreśla umiejętności komunikowania się, co jest ważne np. na stanowiskach akwizytorów czy zaopatrzeniowców.

dokument list intencyjny

List zastawny - długoterminowy lokacyjny papier wartościowy, dokument o określonym nominale emitowany przez bank hipoteczny, zabezpieczony hipoteką (hipoteczny list zastawny) lub poręczeniem Skarbu Państwa (publiczny list zastawny). Emitent w liście zastawnym zobowiązuje się wobec nabywcy (posiadacza) do wykupienia go w terminie i do wypłaty odsetek; środki uzyskane ze sprzedaży listów zastawnych służą do udzielania kredytów hipotecznych. 

Logistyka – zintegrowany system kształtowania i kontroli procesów fizycznego przepływu produktów i informacji z tym związanych.

strona wwwprzykładowa firma logistyczna   zobacz także system logistyczny

Lokata - umieszczenie pieniędzy (lub kapitału pieniężnego) na bankowych wkładach terminowych lub inwestowanie ich w papiery wartościowe albo inne dochodowe przedsięwzięcia, np. budowa autostrad, eksploatacja złóż naturalnych, produkcja multimediów, w celu osiągnięcia korzyści (odsetek).