Adaptacja zawodowa - przystosowanie się nowo przyjętych pracowników do pełnienia nowej funkcji zawodowej i społecznej.

zobacz także zawód

Agencja - najczęściej oddział, ale też samodzielna instytucja lub przedsiębiorstwo, świadczy usługi, np. konsultingowe, marketingowe

Agencje doradztwa personalnego - instytucje, które świadczą odpłatnie usługi na rzecz pracodawców dotyczące zatrudnienia m.in. pozyskują kandydatów na określone stanowiska pracy.

Agencje pośrednictwa pracy - instytucje, które zbierają oferty pracodawców poszukujących pracowników i podania osób poszukujących pracy. Ich działalność na rzecz osób poszukujących pracy jest świadczona nieodpłatnie.

zobacz także pośrednictwo pracy

Agencje pracy tymczasowej - instytucje świadczące usługi w zakresie czasowego zatrudnienia pracowników w podmiotach (tzw. przedsiębiorca użytkownik), które zgłaszają czasowe zapotrzebowanie na wykonanie określonej pracy.

Agencje zatrudnienia - agencje, które działają jako agencje pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej. Są to różne podmioty pozarządowe, które pomagają w zatrudnianiu pracodawcom i osobom poszukującym pracy.

Agent - przedstawiciel - pośrednik, który działa w cudzym imieniu i na rachunek zleceniodawcy za odpowiednią prowizję, jest upoważniony do zawierania transakcji handlowych.

Akcja - papier wartościowy, stwierdzający udział jej właściciela w kapitale spółki akcyjnej, uprawniający go równocześnie do uczestnictwa w podziale zysków spółki w formie dywidendy oraz w podziale majątku spółki w razie jej likwidacji. Akcja ma wartość nominalną, cenę emisyjną i cenę rynkową.

ilustracja ceny akcji    zobacz także giełdowy rynek akcji    zobacz także  giełda papierów wartościowych 

Akcjonariusz - wspólnik, posiadający akcje spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej.

zobacz także walne zgromadzenie akcjonariuszy lub wspólników

Akcyza (podatek akcyzowy) - podatek konsumpcyjny nakładany na określone produkty.

Akredytywa - forma obrotu bezgotówkowego, polegająca na wyodrębnieniu środków pieniężnych dłużnika na specjalnym rachunku w banku wierzyciela, z których pokrywa się określone należności wierzyciela po przedłożeniu przez niego ustalonych dokumentów.

ilustracja rozliczenie za pomocą akredytywy

Aktywa - środki gospodarcze przedsiębiorcy stanowiące majątek trwały i obrotowy.

ilustracja składniki majątku przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania   zobacz także pasywa

Aktywa finansowe przedsiębiorstwa - finansowe składniki majątku przedsiębiorstwa, obejmujące należności oraz inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe.

Aktywa obrotowe (majątek obrotowy, środki obrotowe) - przedmioty pracy (z wyjątkiem ziemi uprawnej, która jest środkiem trwałym), produkty wytworzone i towary przeznaczone do sprzedaży oraz różne składniki (wartości) finansowe zużywane, zbywane i płatne w ciągu 12 miesięcy.

ruch okrężny środków obrotowych:   ilustracja w działalności przemysłowej    ilustracja w działalności handlowej 
wzory cykl obrotowy – wzór

Aktywa przedsiębiorstwa - zwane też zasobami majątkowymi przedsiębiorstwa występują w wielu postaciach. Można je ująć w trzy grupy: rzeczowe składniki majątku, finansowe składniki majątku (aktywa finansowe), wartości niematerialne i prawne. Z uwagi na funkcję ekonomiczną spełnianą w procesie gospodarczym dzieli się je na dwie zasadnicze grupy: majątek trwały (aktywa trwałe), majątek obrotowy (aktywa obrotowe). 

ilustracja klasyfikacja majątku przedsiębiorstwa    ilustracja składniki majątku przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania 

Aktywa rzeczowe przedsiębiorstwa – rzeczowe składniki majątku przedsiębiorstwa, które obejmują środki trwałe, środki trwałe w budowie i zapasy.

Aktywa trwałe (majątek trwały) - ta część majątku, która w danej postaci trwa dłużej niż rok. Głównym składnikiem majątku trwałego są środki trwałe.

Aktywizacja sprzedaży produktów - najbardziej dynamicznie rozwijająca się część marketingu. Polega ona na informowaniu, przekonywaniu i skłanianiu nabywcy (np. poprzez okresowe zastosowanie zachęt materialnych) do kupna produktu oraz na wspieraniu procesów sprzedaży.

Akumulacja kapitału - gromadzenie pieniędzy i innych wartości (papiery wartościowe, środki pracy, przedmioty pracy) z przeznaczeniem na działalność gospodarczą i jej rozwój albo inwestowanie zgromadzonych pieniędzy w dochodowe papiery wartościowe lub dochodowe przedsięwzięcia, np. w budowę autostrad, eksploatację złóż naturalnych.

zobacz także kapitał

Amortyzacja - stopniowe zużywanie się wartości środków trwałych w działalności gospodarczej i sukcesywne, na ogół co miesięczne, ustalanie kwoty (tzw. odpisu amortyzacyjnego) zużycia się środków trwałych i wliczanie jej w koszty działalności.

Analiza asortymentu wyrobów, usług lub towarów - ocena pracy przedsiębiorstwa w zakresie zaspokajania potrzeb odbiorców.

Analiza cen - ustalanie średnich cen uzyskanych w badanym okresie, ich dynamiki oraz zmiany poziomu.

Analiza ekonomiczna działalności gospodarczej - zespół czynności badawczych, dotyczących wyników rzeczowych i finansowych przedsiębiorstwa, jego stanu ekonomicznego i pozycji na rynku oraz organizacji procesów i metod działania.

ilustracja przykład prezentacji graficznej wyników analizy ekonomicznej – kształtowanie się przychodów ze sprzedaży, kosztów i zysków

Analiza kosztów - zbadanie kształtowania się sumy kosztów i ich poziomu w stosunku do danych z okresu ubiegłego oraz ustalenie czynników, które na koszty wpłynęły.

Analiza rentowności (analiza zysku) - ocena działalności w zakresie sprzedaży pod względem przychodów, kosztów i ostatecznego jej wyniku.

zobacz także rentowność

Analiza (badanie) rynku - zespół czynności analitycznych, zmierzających do poznania ogółu stosunków wymiennych, zachodzących pomiędzy sprzedawcami a nabywcami.

zobacz także rynek

Analiza sieci handlowej - ustalenie stanu sieci handlowej i stopnia jej wykorzystania.

Analiza stanu zapasów - badanie kształtowania się poszczególnych zapasów w czasie, szybkości rotacji zapasów oraz gospodarki zapasami w okresie badanym.

Analiza stanu zatrudnienia - zbadanie wielkości zatrudnienia i jego struktury, kwalifikacji pracowników oraz stabilizacji i płynności załogi.

Analiza wydajności pracy - obliczanie wskaźników wydajności pracy w badanym okresie, ustalanie stopnia wzrostu lub obniżenia wydajności pracy oraz ustalanie czynników, które miały wpływ na zmianę wydajności pracy.

Analiza wykorzystania czasu pracy - ustalenie stopnia wykorzystania nominalnego czasu pracy oraz przyczyn jego strat.

Analiza wynagrodzeń - badanie kształtowania się płac ogółem oraz płac średnich.

Analiza zużycia materiałów - badanie kształtowania się zużycia ogółem, zużycia na jednostkę produkcji oraz wpływu tego zużycia na produkcję, koszty i zysk.

zobacz także materiał

Analiza zysku (analiza rentowności) - ocena działalności w zakresie sprzedaży pod względem przychodów, kosztów i ostatecznego jej wyniku.

zobacz także rentowność

Aport - wkład rzeczowy (niepieniężny, np.: nieruchomość, ruchomość, wierzytelność) do spółki.

Asortyment handlowy (towarowy) - zestaw celowo dobranych i pogrupowanych towarów zaspokajających określony zakres potrzeb konsumentów, stanowiący ofertę danej jednostki handlowej.

zobacz także analiza asortymentu

Asortyment towarowy (handlowy) - zestaw celowo dobranych i pogrupowanych towarów zaspokajających określony zakres potrzeb konsumentów, stanowiący ofertę danej jednostki handlowej.

zobacz także analiza asortymentu

Aukcja - instytucja, w której w określonym miejscu i czasie odbywa się publiczna sprzedaż towarów w formie licytacji. Podobna do przetargu.

  strona www przykładowy dom aukcyjny

Aukcja internetowa – coraz popularniejszy sposób zakupów w Internecie (forma zawierania transakcji). Portale aukcyjne umożliwiają sprzedaż i kupno niemal każdego towaru i usługi bez pośredników, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sprzedającym zapewnia się wygodne narzędzia służące do wystawiania przedmiotów na sprzedaż i zarządzania transakcjami, a kupującym oferuje szeroki wybór towarów podzielonych na czytelne kategorie, łatwe formy licytacji i kupna oraz usługi związane z bezpieczeństwem zakupów w Internecie.

strona www strona www strona www przykładowe aukcje internetowe   zobacz także e-handel

Awal - głównie forma gwarancji bankowej, w następstwie której bank przez złożenie podpisu na wekslu przyjmuje odpowiedzialność za zapłacenie sumy wekslowej w razie odmowy jej zapłacenia przez dłużnika.