Ilościowy odbiór towarów - sprawdzenie dostarczonej do sklepu ilości towarów lub ich ciężaru, porównanie stanu faktycznego z dokumentacją.

zobacz także jednostka sprzedaży detalicznej

Import - przywóz do kraju towarów zakupionych za granicą.

zobacz także eksport

Indeks giełdowy - miernik zmian cen papierów wartościowych, obejmujący wszystkie papiery wartościowe danego typu lub ich wybraną grupę.

zobacz także WIG   zobacz także WIG20   zobacz także mWIG40   zobacz także sWIG80   zobacz także WIG-Plus  

Indos - zbywanie swoich praw z papieru wartościowego i przeniesienie ich na inną osobę.

Inflacja - wzrost ogólnego poziomu cen produktów w gospodarce kraju w danym okresie. Głównymi przyczynami inflacji są: wzrost wielkości popytu (inflacja popytowa), wzrost kosztów produkcji (inflacja kosztowa), wzrost podaży pieniądza (inflacja pieniężna), polityka fiskalna państwa (inflacja fiskalna). Jest niekorzystna dla wszystkich posiadaczy pieniędzy, ponieważ tracą one wartość, a to wprowadza zamieszanie na rynku (stale rosną ceny).

zobacz także deflacja   zobacz także dewaluacja pieniądza krajowego   zobacz także stopa inflacji

Informacje ekonomiczne - informacje o zachodzących zdarzeniach gospodarczych wykorzystywane w zarządzaniu.

Infrastruktura handlowa - sieć sklepów detalicznych i magazynów hurtowych oraz urządzenia za- i wyładowcze wraz z drogami dojazdowymi, bocznicą kolejową, parkingami.

Infrastruktura techniczna - zagospodarowanie danego terenu dla potrzeb określonej działalności, wyposażenie go w różne urządzenia, np. wodno-kanalizacyjne, sieć elektryczną i telefoniczną, drogi.

Inkaso w rozliczeniach dewizowych - pobranie (zainkasowanie) przez bank należności eksportera od importera, w zamian za wydanie dokumentów towarowych. Dokumenty te stanowią podstawę do dysponowania towarem i są nimi np.: międzynarodowe, kolejowe, samochodowe i lotnicze listy przewozowe, konosamenty, kwity składowe, faktury. Bank wydaje dokumenty po zainkasowaniu należności lub w wyjątkowych sytuacjach po zabezpieczeniu zapłaty wekslem lub w innej formie. Inkaso jest często stosowaną formą rozliczeń dewizowych, ponieważ zabezpiecza należność eksportera, a importer płaci z chwilą otrzymania towaru.

zobacz także dewizy

Innowacja - zmiana polegająca na zastosowaniu czegoś jakościowo nowego w danej dziedzinie, czyli na odkrywaniu lub wymyślaniu oraz wprowadzaniu czegoś nowego, także na odstępstwie od tradycyjnej praktyki.

Instytucja - zakład publiczny (np. bank, zakład ubezpieczeń, urząd skarbowy) świadczący usługi w danej dziedzinie życia społecznego. 

Instytucje finansowe podmioty sektora finansowego, których główną działalnością jest prowadzenie określonych procesów finansowych.

Integracja - łączenie jednostek, np. integracja gospodarcza - tworzenie powiązań między przedsiębiorstwami lub łączenie ich.

Integracja europejska - proces tworzenia Unii Europejskiej oraz przyłączanie do niej nowych państw.

Integracja gospodarcza - tworzenie w ramach Unii Europejskiej spójnego systemu ekonomicznego, opartego na wspólnym rynku produktów, kapitałów i pracy. Zasadniczymi elementami tej integracji są m.in.: zasada wolnego rynku, ujednolicona polityka rolna, tworzenie sieci komunikacyjnej, zapewnienie rozwoju regionalnego, ochrona środowiska, wspólna waluta.

Interwencjonizm państwa - polityka czynnego oddziaływania państwa na gospodarkę narodową (rynkową).

Inwentaryzacja - porównanie stanu faktycznego towarów, gotówki i wyposażenia znajdującego się w danej jednostce handlowej ze stanem księgowym, a następnie skorygowanie stanów ewidencji księgowej do stanów faktycznych oraz rozliczenie osób odpowiedzialnych za powierzone mienie.

Inwestor - osoba posiadająca wolne środki pieniężne, która lokuje je w papiery wartościowe lub inną dochodową działalność w celu osiągnięcia korzyści.

Inwestor instytucjonalny - specjalne instytucje, które zbierają kapitały (fundusze) od drobnych inwestorów i lokują je w określone papiery wartościowe. Do tych instytucji należą towarzystwa funduszy inwestycyjnych (dawniej powierniczych), towarzystwa emerytalne i instytucje ubezpieczeniowe

Inwestowanie - angażowanie środków pieniężnych w przedsięwzięcia (inwestycje) mające na celu uzyskanie przyszłych korzyści, głównie zysków.

Inwestycje - angażowanie środków pieniężnych w przedsięwzięcia (inwestowanie) mające na celu uzyskanie przyszłych korzyści, głównie zysków. Rozróżnia się inwestycje finansowe i rzeczowe

zobacz także fundusz inwestycyjny   zobacz także stopa zysku z inwestycji   zobacz także środki inwestycyjne
zobacz także źródła finansowania inwestycji

Inwestycje długoterminowe przedsiębiorstwa - aktywa trwałe nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu ich wartości lub uzyskania przychodów w formie odsetek czy udziałów w zyskach (dywidenda) albo innych pożytków. Do inwestycji długoterminowych zalicza się m.in. udziały w innych spółkach, akcje, długoterminowe pożyczkowe papiery wartościowe, pożyczki długoterminowe udzielone innym podmiotom.

zobacz także inwestycje krótkoterminowe przedsiębiorstwa

Inwestycje finansowe - lokowanie środków pieniężnych przez inwestora na rynku kapitałowym, czyli inwestowanie w obce przedsięwzięcia.

Inwestycje krótkoterminowe przedsiębiorstwa - aktywa finansowe, które wchodzą w skład majątku obrotowego, obejmują papiery wartościowe przeznaczone do obrotu i środki pieniężne.

zobacz także inwestycje długoterminowe przedsiębiorstwa

Inwestycje rzeczowe (środki trwałe w budowie) - nakłady związane z nabyciem lub powiększeniem własnego majątku trwałego. Inwestycje rzeczowe polegają na zakupie gruntów, maszyn i urządzeń, środków transportu lub na wznoszeniu budynków i budowli.

Izba gospodarcza - organizacja samorządu gospodarczego, która zrzesza przedsiębiorców prowadzących działalność wytwórczą, handlową, budowlaną lub usługową i która reprezentuje ich interesy w szczególności wobec organów państwowych.