Ubezpieczenia - gromadzenie funduszy ze składek przeznaczonych na wspieranie działań ludzkich w różnych trudnych sytuacjach życiowych, wypłatę odszkodowań w przypadku zdarzeń objętych ubezpieczeniem (wyrównywanie strat i zaspokajanie potrzeb wywołanych przez zdarzenia losowe, to jest przez klęski żywiołowe i nieszczęśliwe wypadki). Rozróżnia się ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, majątkowe i osobowe.

ilustracja rodzaje ubezpieczeń

Ubezpieczenia chorobowe - system świadczeń pieniężnych dla osób w razie chorób i z tytułu macierzyństwa.

Ubezpieczenia gospodarcze - ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Ubezpieczenia te obejmują ryzyko, na jakie przedmioty lub podmioty ubezpieczone mogą być narażone.

Ubezpieczenia majątkowe - ubezpieczenia obejmujące majątek, np.: budynki, urządzenia, materiały, towary, gotówkę, zwierzęta, a także określone odszkodowania, związane z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenia osobowe - dobrowolne ubezpieczenia, których zakres jest zbliżony do zakresu ubezpieczeń społecznych, a ich przedmiotem jest życie, zdrowie i zdolność człowieka do pracy oraz całość i sprawność jego ciała, np.: artysty, sportowca. Z tych ubezpieczeń można zagwarantować sobie też dodatkową emeryturę (trzeci filar).

Ubezpieczenia społeczne - powszechne i obowiązkowe ubezpieczenia, obejmujące: ubezpieczenie emerytalne, zapewniające dożywotnie miesięczne wypłaty pieniężne dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny (kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat), ubezpieczenie rentowe, zapewniające wypłaty pieniężne dla osób z tytułu niezdolności do pracy, szkoleń i pielęgnacji oraz dla rodzin zmarłych ubezpieczonych, ubezpieczenie chorobowe, zapewniające wypłaty zasiłków w razie chorób i wynagrodzeń za urlopy macierzyńskie, ubezpieczenie wypadkowe, zapewniające wypłaty odszkodowań i zasiłków z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Ubezpieczenia wypadkowe - system świadczeń pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia udzielane w razie choroby lub urazu, ciąży, porodu i połogu, a także w ramach powszechnej akcji zapobiegania chorobom. Świadczenia te na terenie RP są powszechne i obowiązkowe oraz gwarantowane przez państwo. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby objęte systemem ubezpieczeń społecznych.

Umorzenie środków trwałych - sukcesywne, coroczne zmniejszanie wartości środków trwałych o wyliczoną kwotę i tym samym ustalanie ich wartości bieżącej.

Umowa - zgodne oświadczenie dwóch lub więcej podmiotów, wyrażające zgodę na dokonanie jakiegoś działania, np. założenie spółki, przeprowadzenie transakcji kupna-sprzedaży, zatrudnienie, wynajem. Może być zawarta ustnie lub pisemnie.

Umowa o pracę - umowa, na podstawie której nawiązuje się stosunek pracy. Do formalnego zawarcia umowy o pracę na piśmie zobowiązuje pracodawcę kodeks pracy. Umowę taką zawiera się: na okres próbny (na czas nieprzekraczający 3 miesięcy), na czas nieokreślony, na czas określony, na czas wykonania określonej pracy.

dokument umowa o pracę
dokument rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem 

Umowa sprzedaży – zgodne oświadczenie woli, w którym sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się ją odebrać i zapłacić sprzedawcy ustaloną cenę.

Unia - zjednoczenie lub związek państw.

Unia Europejska - międzynarodowa organizacja, zrzeszająca 27 państw w Europie. Do 1993 roku nosiła nazwę Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG). Do Unii Europejskiej (UE) należą: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy. 01.02.2020 roku UE opuściła Wielka Brytania.

strona www Unia Europejska 
zobacz także
 budżet UE   zobacz także Euro   zobacz także Europejski Bank Centralny  zobacz także Europejski Bank Inwestycyjny
zobacz także fundusze europejskie   zobacz także
  integracja europejska   zobacz także  integracja gospodarcza   zobacz także  Komisja Europejska
zobacz także
 polityka rolna UE   zobacz także  programy europejskie   zobacz także unia walutowa UE   zobacz także zasada wolnego rynku UE

Unia walutowa UE - wprowadzenie wspólnej waluty w 19 krajach Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2002 r. w 12 krajach UE - Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Portugalii, Włoszech - powszechnym środkiem płatniczym stało się euro. W 2007 r. euro wprowadzono w Słowenii, w 2008 r. na Malcie i Cyprze, w 2009 r. na Słowacji, w 2011 r. w Estonii, w 2014 r. na Łotwie a w 2015 r. na Litwie. Unia walutowa służy równowadze finansów, szczególnie publicznych, ułatwia zawieranie transakcji kupna-sprzedaży, upraszcza obrót pieniężny, wyrównuje poziom inflacji w krajach członkowskich.

Unifikacja zastępowanie istniejących rozwiązań jednym, całkowicie nowym.

Uprawnienie - potwierdzone dokumentem zezwolenie na wykonywanie określonych czynności, np. prawo jazdy.

Urząd skarbowy - organ władzy publicznej zajmujący się ściąganiem podatków od podatników z obszaru, na którym funkcjonuje.

zobacz także numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Urząd statystyczny - jednostka terenowa Głównego Urzędu Statystycznego.

zobacz także numer identyfikacyjny REGON

Usługi – wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym (usługi na rzecz produkcji), na rzecz innych jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności do konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej. Usługi odgrywają coraz większą rolę i jest na nie coraz większe zapotrzebowanie, co przyczynia się do ich rozwoju.

ilustracja zmiany w zatrudnieniu na przestrzeni XIX-XXI wieku   ilustracja klasyfikacja usług 
 zobacz także
działalność usługowa  zobacz także sieć usług   zobacz także zdolność usługowa zakładu 

Usługi do celów produkcyjnych - usługi świadczone przez usługodawców w procesie wytwarzania wyrobów.

Usługi materialne - usługi rzeczowe świadczone dla celów produkcyjnych i w większości dla celów konsumpcji indywidualnej. Do najważniejszych usług materialnych zalicza się usługi remontowe, budowlane, transportowe i łączności.

Usługi niematerialne (społeczne) - usługi świadczone dla celów konsumpcji zbiorowej i ogólnospołecznej.

Usługi ogólnospołeczne - usługi pośrednictwa finansowego, administracyjne, bezpieczeństwa publicznego, sprawiedliwości, obrony narodowej, komunalne.

Usługi osobiste - usługi oświatowe, ochrony zdrowia, opieki społecznej, rekreacji, fryzjerskie, kosmetyczne, hotelarskie.

Usługi rzeczowe - usługi materialne świadczone dla celów produkcyjnych i w większości dla celów konsumpcji indywidualnej. Do najważniejszych usług rzeczowych zalicza się usługi remontowe, budowlane, transportowe i łączności.

Usługi społeczne (niematerialne) - usługi świadczone dla celów konsumpcji zbiorowej i ogólnospołecznej.

Ustawa - podstawowy akt prawny, uchwalony przez Sejm RP, przyjęty przez Senat RP i podpisany przez Prezydenta RP.

Ustawa budżetowa - akt prawny uchwalający budżet państwa.

Uzdolnienia - zdolność osiągania wysokich wyników w określonej dziedzinie na skutek łatwego i doskonałego opanowania potrzebnych umiejętności.