Zagospodarowanie przestrzeni sprzedażowej lokalu - doprowadzenie do sytuacji, w której odpowiedni asortyment oferowany jest we właściwych ilościach, na właściwym miejscu, w odpowiednim momencie i odpowiednio długo, we właściwy sposób i z zastosowaniem niezbędnych środków ekspozycji.

ilustracje systemy urządzania sal sprzedażowych samoobsługowych
ilustracje systemy urządzania sal sprzedażowych z obsługą klienta
 zobacz także punkt sprzedaży detalicznej

Zainteresowania - skłonność do pogłębiania wiedzy i podejmowania działań w określonej dziedzinie dla przyjemności. Na ogół są one powiązane z uzdolnieniami w tej dziedzinie.

Zaopatrzenie - zaspokajanie potrzeb produkcyjnych i handlowych przedsiębiorstw; dotyczy głównie surowców, materiałów i towarów, ale również narzędzi, maszyn i urządzeń.

zobacz także planowanie zaopatrzenia materiałowego   zobacz także planowanie zaopatrzenia w towary

Zapas - składniki aktywów obrotowych, występujących w postaci materiałów, półproduktów, wyrobów gotowych i towarów, które przedsiębiorstwo musi utrzymywać w magazynie, by zapewnić ciągłość produkcji i sprzedaży.

ilustracja rodzaje zapasów i ich stany    zobacz także analiza stanu zapasów

Zapas towarowy hurtowni - stan nagromadzonych przez nią towarów zapewniających ciągłość sprzedaży.

Zapas towarowy w jednostce sprzedaży detalicznej - suma wszystkich znajdujących się w niej towarów zarówno na zapleczu, jak i w sali sprzedażowej.

Zarobek (płaca, wynagrodzenie) - zapłata za pracę wypłacana na podstawie umowy o pracę.

zobacz także analiza wynagrodzeń   zobacz także planowanie wynagrodzeń   zobacz także polityka płacowa państwa   zobacz także system płac

Zarząd - organ kierujący spółką lub spółdzielnią i reprezentujący ją na zewnątrz. Składa się z jednego lub większej liczby członków, wybranych przez zgromadzenie wspólników w sp. z o. o. lub przez radę nadzorczą w SA na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Zarządzanie - władanie zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi oraz uzgadnianie działań ludzkich dla osiągnięcia zamierzonych celów w sposób najbardziej korzystny.

zobacz także informacje ekonomiczne   zobacz także strategia zarządzania

Zarządzanie marketingowe – proces planowania i realizacji działalności gospodarczej mającej doprowadzić do transakcji kupna-sprzedaży spełniającej oczekiwania nabywających i sprzedających.

Zarządzanie przedsiębiorstwem - podejmowanie decyzji, czyli postanowień dotyczących działalności gospodarczej. Nie są to decyzje łatwe, ponieważ dotyczą kapitałów przedsiębiorstwa (skąd je wziąć i na co przeznaczyć), jego środków pracy i przedmiotów pracy, pracowników (jak dokonać ich doboru i jak zapewnić im pracę) oraz zorganizowania całej działalności gospodarczej, tak aby przedsiębiorstwo efektywnie funkcjonowało.

Zasada wolnego rynku Unii Europejskiej - równość dla wszystkich działających na nim podmiotów, tj. możliwość pracy, inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej w każdym kraju członkowskim na równych prawach oraz zniesienie granic celnych wewnątrz UE i ujednolicenie ceł dla wymiany handlowej z krajami niebędącymi jej członkami. Takie zasady zwiększają możliwości gospodarcze każdego podmiotu w zakresie produkcji, przepływu nowej techniki, wymiany surowców i półproduktów, sprzedaży towarów i świadczenia usług, a także umożliwiają korzystanie z jednakowych, konkurencyjnych warunków handlu z krajami nieczłonkowskimi. Dla konsumentów zniesienie ceł wewnątrz UE oznacza obniżenie cen na towary importowane z krajów członkowskich.

Zasoby - posiadane czynniki sił wytwórczych.

Zasoby ekonomiczne - wszystko to, co nadaje się do gospodarczego wykorzystania i jest niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Należą do nich: zasoby naturalne, kapitał rzeczowy, kapitał finansowy, praca ludzka, wiedza technologiczno-organizacyjna.

ilustracja rodzaje zasobów ekonomicznych

Zasoby kapitałowe - wartość posiadanych zasobów rzeczowych wytworzonych przez człowieka oraz zasoby finansowe potrzebne do działalności gospodarczej. W praktyce do zasobów kapitałowych zalicza się też posiadane zasoby naturalne i ludzkie.

Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa - aktywa przedsiębiorstwa; występują w wielu postaciach. Można je ująć w trzy grupy: rzeczowe składniki majątku, finansowe składniki majątku (aktywa finansowe), wartości niematerialne i prawne. Z uwagi na funkcję ekonomiczną spełnianą przez majątek w procesie gospodarczym dzieli się go na dwie zasadnicze grupy: majątek trwały (aktywa trwałe), majątek obrotowy (aktywa obrotowe).

ilustracja klasyfikacja majątku przedsiębiorstwa   ilustracja składniki majątku przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania

Zasoby naturalne (dary natury) - ziemia i wszystko to, co jest użyteczne dla człowieka w jej wnętrzu (surowce mineralne) oraz na jej powierzchni (przestrzeń, gleba, woda, powietrze, ciepło słoneczne).

Zatrudnienie - zawarcie umowy o pracę przez pracodawcę z pracownikiem. Przez zatrudnienie należy rozumieć również osoby zawodowo czynne, tzn. osoby wykonujące pracę w podmiotach wszystkich działów gospodarki narodowej. Zatrudnienie oznacza także ludzką aktywność zawodową, zaangażowanie sił fizycznych, umysłowych i umiejętności w procesie pracy w zamian za wynagrodzenie.

zobacz także agencje zatrudnienia    zobacz także analiza stanu zatrudnienia   zobacz także klub pracy
zobacz także planowanie zatrudnienia   zobacz także pośrednictwo pracy

Zawód - zespół wyodrębnionych kwalifikacji zawodowych, wykonywany przez człowieka, stanowiący podstawę zatrudnienia i źródło utrzymania.

zobacz także adaptacja zawodowa    zobacz także poradnictwo zawodowe   zobacz także życiorys zawodowy

Zbyt - sprzedaż wytworzonych produktów lub zakupionych towarów kolejnym wytwórcom, handlowcom lub konsumentom.

Zdarzenie gospodarcze - działanie jakichś osób prowadzące np. do podejmowania pewnych decyzji, zobowiązań, zawierania umów. Musi być ono udokumentowane. W wyniku tego działania nie zawsze następuje zmiana w stanie majątku.

Zdolność usługowa zakładu – wielkość usług, które można wykonać w określonym czasie przy optymalnym wykorzystaniu czynników produkcji.

Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej – wpis przedsiębiorstwa do rejestru przedsiębiorców, który upoważnia do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

ilustracja zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej

Zgromadzenie akcjonariuszy lub wspólników - najwyższy organ spółek z o.o. i spółek akcyjnych. Podejmuje decyzje w najważniejszych sprawach spółki oraz wybiera inne organy. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, ale wspólnicy lub akcjonariusze dysponują różną liczbą głosów, zależnie od wniesionych udziałów lub posiadanych akcji. Głos decydujący mają akcjonariusze posiadający tzw. kontrolny pakiet akcji.

Złoty - prawny środek płatniczy w Polsce, emitowany przez Narodowy Bank Polski (NBP). Podzielony jest na 100 groszy. Symbol złotego - zł lub PLN.

zobacz także denominacja pieniądza

Zobowiązania - wynikające z rozliczeń kwoty pieniężne niezapłacone wierzycielom. 

Zobowiązania długoterminowe - zobowiązania, które są płatne w okresie dłuższym niż 1 rok. 

Zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania, które są płatne w ciągu 12 miesięcy.

Zobowiązania podatkowe - nałożony na podatnika obowiązek uiszczenia podatku na rzecz Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego.

Zużycie pośrednie - wartość zużytych produktów kooperacyjnych, czyli surowców, materiałów, półproduktów, wyrobów i usług innych podmiotów do wytworzenia produktów finalnych.

Zwyczaj handlowy – w handlu zagranicznym tradycyjna forma postępowania przy zawieraniu i wykonywaniu umów albo powszechnie przyjęty sposób rozumienia określonych terminów stosowanych w handlu.

Zysk - dodatni wynik działalności gospodarczej osiągany, gdy przychody są większe od kosztów ich uzyskania, a także korzystne rezultaty osiągnięte w każdym działaniu. Przedsiębiorstwo wygospodarowujące zysk jest przedsiębiorstwem rentownym.

zobacz także analiza zysku   zobacz także wskaźniki rentowności

Zysk brutto - dochód przedsiębiorstwa, czyli dodatnia różnica pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania

Zysk netto - różnica po potrąceniu podatku dochodowego od zysku brutto.

Zysk przedsiębiorstwa (dochód przedsiębiorstwa) - dodatni wynik działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Występuje wtedy, gdy uzyskiwane przychody przewyższają koszty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo wygospodarowujące zysk jest przedsiębiorstwem rentownym.

ilustracja obliczanie zysku przedsiębiorstwa

Zyskowność (rentowność) - osiąganie zysku w działalności gospodarczej; zyskowność mierzy się: wskaźnikiem rentowności kapitałów własnych (wskaźnik stopy zysku), określającym stosunek osiągniętego zysku do posiadanych kapitałów własnych lub wskaźnikiem rentowności sprzedaży, określającym stosunek osiągniętego zysku do wartości przychodu ze sprzedaży lub kosztu własnego sprzedaży.

zobacz także analiza rentowności