Magazyn - wydzielone miejsce, mające odpowiednie urządzenia techniczne, przeznaczone do przechowywania różnych produktów, zapasów.

zobacz także gospodarka magazynowa   zobacz także niedobór towarowy

Majątek - posiadane zasoby sił wytwórczych w działalności gospodarczej lub dobytek (posiadane rzeczy) w gospodarstwie domowym.

Majątek obcy w dyspozycji przedsiębiorstwa (środki obce w dyspozycji przedsiębiorstwa) - środki użytkowane przez przedsiębiorstwo na podstawie umowy najmu, dzierżawy, zakupu ratalnego lub leasingu (czyt. lizingu).

Majątek obrotowy (aktywa obrotowe, środki obrotowe) - przedmioty pracy (z wyjątkiem ziemi uprawnej, która jest środkiem trwałym), produkty wytworzone i towary przeznaczone do sprzedaży oraz różne składniki (wartości) finansowe zużywane, zbywane lub płatne w ciągu 12 miesięcy.

ruch okrężny środków obrotowych: ilustracja w działalności przemysłowej   ilustracja w działalności handlowej 
wzory cykl obrotowy – wzór

Majątek trwały (aktywa trwałe) - ta część majątku przedsiębiorstwa, która w danej postaci trwa dłużej niż rok. Głównym składnikiem majątku trwałego są środki trwałe.

zobacz także wartości niematerialne i prawne

Majątek własny przedsiębiorstwa (środki własne przedsiębiorstwa) - środki wniesione przez właścicieli do przedsiębiorstwa, powiększane przez wygospodarowywanie zysku.

Makler (doradca inwestycyjny) - osoba, która ma co najmniej średnie wykształcenie, złożyła egzamin przed komisją egzaminacyjną oraz została wpisana na listę maklerów lub doradców przez Komisję Nadzoru Finansowego

zobacz także bankowe biuro maklerskie   zobacz także dom maklerski   zobacz także działalność maklerska

Marka – złożony symbol, składający się z nazwy i charakterystycznego znaku graficznego, umieszczony w nazwie firmy i na każdym jej produkcie. Marka ma na celu identyfikację i odróżnienie produktu od produktów konkurencji. Podlega ona prawnej ochronie przed naśladownictwem lub podrobieniem.

ilustracja logo wydawnictwa   ilustracja logo wydawnictwa na okładce książki

Marketing - zachęcanie nabywców do zakupu produktów. Sprzedawcy, w celu podniesienia swojej konkurencyjności, rozwijają działania marketingowe, polegające na: badaniach rynku (jak kształtuje się wielkość podaży i popytu oraz ceny, jaka jest konkurencja, z czym i w jakich rozmiarach można wejść na rynek), kształtowaniu produktu (podnoszenie cech jakościowych, wyróżnianie za pomocą marki, zwiększanie odmian, wzbogacanie nowymi modelami, porcjowanie, tworzenie zestawów, serwis), prowadzeniu polityki cen (wysokie ceny na renomowane produkty i gdy brak konkurencji, natomiast w innych warunkach ceny niższe od konkurentów, opusty, okresowe obniżki), dystrybucji (tworzenie sieci stacjonarnej sprzedaży oraz poprzez dilerów, agentów, akwizytorów, sprzedaż ratalna, leasing, a także sprzedaż wysyłkowa i e-handel, czyli sklepy internetowe), popieraniu sprzedaży (reklama, promocja, podnoszenie znaczenia produktu i firmy, kultura sprzedaży).

zobacz także plan marketingowy   zobacz także strategia marketingowa   zobacz także system marketingu   zobacz także zarządzanie marketingowe

Marketing-mix - instrumenty marketingowe za pomocą, których przedsiębiorca może oddziaływać na rynek. Są to tzw. 4P, czyli z ang. product (produkt), price (cena), promotion (promocja) i place (dystrybucja) lub 5P, dodatkowo people (ludzie).

ilustracja 4P   ilustracja 5P   zobacz także plan marketingowy

Marża handlowa - element ceny sprzedaży na różnych szczeblach obrotu handlowego, wynikający z różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a ceną nabycia. Z marży przedsiębiorstwo handlowe pokrywa swoje koszty i zapewnia sobie zysk. Nalicza się ją w formie narzutu procentowego od ceny sprzedaży lub od ceny nabycia.

Materiał - produkt otrzymany z surowców w wyniku określonego procesu przetwórczego (mąka, mięso, tarcica, metal) i przeznaczony do dalszego przerobu.

Mechanizm rynkowy - proces dopasowywania do siebie wielkości podaży i popytu za pomocą cen, doprowadzający do równowagi rynkowej.

ilustracja równoważenie rynku produktów   zobacz także cena równowagi

Merchandising promowanie sprzedaży poprzez umiejętną prezentację produktów w lokalach handlowych.

Miernik wartości - jedna z funkcji pieniądza. Pieniądz jako miernik wartości określa wartość produktów wyrażoną w cenach, a także wszystkie inne wartości, które można określić w pieniądzu, np.: majątek, praca, świadczenia, rozmiary produkcji. Określając w pieniądzu różne wartości, sprowadza się je do wspólnego mianownika, co umożliwia ich sumowanie i porównywanie.

Międzypaństwowe umowy gospodarcze - umowy zawierane między zainteresowanymi państwami stanowią podstawę prawną wymiany w handlu zagranicznym. Mogą mieć charakter dwustronny (bilateralny), jeżeli zawierane są między dwoma państwami, i wielostronny (multilateralny), jeżeli zawierane są między wieloma państwami. Międzypaństwowe umowy gospodarcze zapewniają stosowanie przez układające się państwa określonych instrumentów polityki handlowej na zasadzie wzajemnego porozumienia.

zobacz także klauzula najwyższego uprzywilejowania

Ministerstwo – urząd administracji rządowej, w którym zespół osób wyposażonych w odpowiednie środki rzeczowe realizuje pod kierunkiem ministra zadania działów administracji rządowej tworzących resort.

ilustracja  ramowa struktura organizacyjna ministerstwa 

Moneta - pieniądz metalowy o niskim nominale, bity (wykonywany) w mennicy na zlecenie banku emisyjnego. Polskie monety emitowane są w nominałach: 5, 2 i 1 złoty oraz bilon. Ponadto okazjonalnie emituje się monety również w innych nominałach.

ilustracja polski bilon   ilustracja przykładowe monety kolekcjonerskie

Monopol - opanowanie przez dane przedsiębiorstwo rynku krajowego w stopniu uniemożliwiającym konkurencję (transakcje kupna-sprzedaży danego produktu opanowane są przez jeden podmiot). Pozycja monopolistyczna umożliwia narzucanie uciążliwych warunków innym przedsiębiorstwom lub konsumentom, np. wyższych cen swoich produktów.

zobacz także demonopolizacja

Motywowanie pracowników - stworzenie bodźców mobilizujących pracowników do realizacji celów firmy i powierzonych im zadań.

mWIG40indeks giełdowy, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek – kolejnych 40 spółek po zakwalifikowaniu 20 do WIG 20.