Faktor - wyspecjalizowany pośrednik w obrocie wierzytelnościami. Jego funkcja usługowa polega głównie na inkasowaniu należności.

Faktoring - forma krótkoterminowego finansowania dostaw towarów i usług, którego istotą jest pośredniczenie w procesie rozliczeń finansowych pomiędzy dostawcą i odbiorcą.

Finanse - zasoby pieniężne, jakie są w dyspozycji publicznych i prywatnych podmiotów gospodarujących; procesy gromadzenia pieniądza i jego rozdysponowywania przez wszystkie podmioty gospodarujące, przyczyniające się do wymiany i podziału wartości materialnych.

ilustracja podmioty objęte finansami    zobacz także przychody finansowe   zobacz także rynek finansowy

Finanse publiczne - procesy związane z gromadzeniem publicznych środków pieniężnych oraz ich rozdysponowywaniem.

Finansowe składniki majątku przedsiębiorstwa – aktywa finansowe przedsiębiorstwa obejmujące należności oraz inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe.

Firma - przedsiębiorstwo handlowe lub przemysłowe; urzędowa zarejestrowana nazwa, pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą (przedsiębiorstwo). Nazwa może być dowolna, ale powinna informować o rodzaju działalności i właścicielach lub formie prawnej. Może też zawierać inne elementy, np. znak firmowy.

zobacz także marka   zobacz także struktura organizacyjna firmy

Fizjologia - czynności i funkcje życiowe organizmu (ludzkiego). 

Forma organizacyjna działalności gospodarczej - w zależności od rozmiaru i przedmiotu działalności prowadzonej przez przedsiębiorców może być różna. Działalność gospodarczą na dużą skalę prowadzi się w formie przedsiębiorstwa, na mniejszą w formie gospodarstwa, zakładu, warsztatu, sklepu, punktu usługowego, biura itp. Jeśli jednostki małe są prowadzone samodzielnie (nie są zakładami większych jednostek), można je także nazywać przedsiębiorstwami.

Forma prawna przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa - są trzy podstawowe formy: osoby fizyczne, które działają jako przedsiębiorcy jednoosobowi (indywidualni) lub wspólnicy spółki cywilnej, jednostki mające osobowość prawną (osoby prawne), zorganizowane w formie przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni i spółek kapitałowych, jednostki niemające osobowości prawnej, zorganizowane np. w formie spółek osobowych.

Forma własności - odmiana własności; w Polsce istnieje pięć podstawowych form własności: własność państwowa, własność komunalna, własność prywatna osób fizycznych, własność prywatna osób prawnych, własność zagraniczna.

Format A4 - arkusz papieru w kształcie prostokąta o wymiarach 297 x 210 mm.

Formularz (kwestionariusz) - druk urzędowy z miejscami wolnymi, w które wpisuje się odpowiednie dane.

Formuła handlowa – określenie w handlu zagranicznym w skrótowej formie niektórych warunków kontraktu, dotyczących wzajemnych zobowiązań eksporteraimportera.

Franczyza - forma więzi ekonomicznych między przedsiębiorstwami. Polega na udzielaniu przez przedsiębiorcę występującego w roli nadrzędnej (licencjodawca) innemu przedsiębiorcy (licencjobiorcy) za odpowiednią opłatą licencji na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wspieraniu go organizacyjnie poprzez szkolenia, pomoc w zarządzaniu itp.

Fundacja - organizacja (instytucja) dysponująca określonym kapitałem, utworzona dla osiągnięcia celu o charakterze społecznym, np.: ochrona zdrowia, rozwój nauki, ochrona zabytków. Ma statut, podlega rejestracji i uzyskuje osobowość prawną. Może prowadzić działalność gospodarczą w celu pomnażania kapitału i w takich przypadkach jest przedsiębiorcą

Fundusz emerytalny - forma gromadzenia kapitałów pieniężnych na przyszłe emerytury ze składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne). Pieniądze zgromadzone w funduszu są inwestowane, czyli lokowane w dochodowe papiery wartościowe, np.: akcje, obligacje, bony skarbowe, lub w dochodowe przedsięwzięcia, np. budowa autostrad, eksploatacja złóż naturalnych, produkcja multimediów w celu ich powiększenia.

Fundusz inwestycyjny - forma gromadzenia kapitałów pieniężnych dokonywana na wielką skalę. Fundusze inwestycyjne gromadzą pieniądze od drobnych inwestorów. Pieniądze zgromadzone w funduszu są inwestowane, czyli lokowane w dochodowe papiery wartościowe, np.: akcje, obligacje, bony skarbowe, lub w dochodowe przedsięwzięcia, np. budowa autostrad, eksploatacja złóż naturalnych, produkcja multimediów.

dokument potwierdzenie zlecenia zakupu jednostek uczestnictwa

Fundusz podstawowy przedsiębiorstwa (kapitał lub fundusz zakładowy albo założycielski przedsiębiorstwa) - wartości wniesione przez właścicieli w formie pieniężnej lub rzeczowej (aporty) w celu utworzenia przedsiębiorstwa.

Fundusz Pracy - państwowy fundusz celowy powołany w celu finansowania różnych działań przeciwdziałających bezrobociu i łagodzących jego skutki. Podstawowymi dochodami Funduszu Pracy są obowiązkowe składki w wysokości 2,45% wynagrodzeń brutto, płacone przez wszystkich pracodawców. Ponadto dochodami tego funduszu są dotacje budżetowe. 

Fundusz samofinansowania przedsiębiorstwa - zgromadzona część zysku (kapitalizowanie zysku), przeznaczona na finansowanie działalności gospodarczej, z którego w pierwszej kolejności pokrywa się straty.

Fundusz zakładowy przedsiębiorstwa (kapitał lub fundusz podstawowy albo założycielski przedsiębiorstwa) - wartości wniesione przez właścicieli w formie pieniężnej lub rzeczowej (aporty) w celu utworzenia przedsiębiorstwa.

Fundusz założycielski przedsiębiorstwa (kapitał lub fundusz podstawowy albo zakładowy przedsiębiorstwa) - wartości wniesione przez właścicieli w formie pieniężnej lub rzeczowej (aporty) w celu utworzenia przedsiębiorstwa.

Fundusze europejskie - tworzone przez Unię Europejską w celu wyrównywania różnic w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy krajami i regionami UE, a także kandydującymi do niej, oraz w celu udzielania pomocy finansowej obszarom słabo rozwiniętym lub dotkniętych katastrofami. Powstają one głównie z dotacji budżetu UE i stanowią wyraz solidarności krajów bogatych z biedniejszymi.

Fuzja – połączenie się przedsiębiorstw przez wymianę pakietów akcji (udziałów), w wyniku czego nawiązują, rozszerzają współpracę w różnych dziedzinach oraz ustalają zasady wspólnej strategii działania na rynku. Fuzje są coraz powszechniejsze między przedsiębiorstwami z różnych krajów, które starają się unikać wzajemnej walki konkurencyjnej na rynkach międzynarodowych lub wzmocnić swoją pozycję w stosunku do innych konkurentów.