Rachunek bankowy konto bankowe służące do przechowywania środków pieniężnych w banku oraz do przeprowadzania rozliczeń bezgotówkowych za jego pośrednictwem.

umowa rachunku bankowego:   dokument cz.1     dokument cz.2     dokument wyciąg z rachunku bankowego

Rachunek bieżący - rachunek w określonym banku, za pośrednictwem którego trzeba dokonywać podstawowych rozliczeń w obrocie bezgotówkowym. Każde przedsiębiorstwo może otworzyć tylko jeden taki rachunek.

Rachunek ekonomiczny – zespół czynności pozwalających na ustalenie opłacalności podejmowanych działań gospodarczych.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) - podstawowy rachunek bankowy dla ludności, na który dokonywane są wpłaty (np. płace) i wypłaty (np. za energię elektryczną) oraz udzielane kredyty. Saldo rachunku świadczy o oszczędnościach albo o zadłużeniu z tytułu kredytu.

Racjonalność - działanie polegające na poprawianiu sposobu wykonywania czynności, a tym samym na zwiększaniu efektywności.

Racjonalność decyzji konsumpcyjnych - rozsądne, przemyślane wydatkowanie uzyskanych dochodów (przychodów) z rozważeniem możliwości i przewidywanych skutków w celu znalezienia najlepszego rozwiązania.

zobacz także konsumpcja

Rada nadzorcza (lub komisja rewizyjna) - organ kontrolny, składający się co najmniej z trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez zgromadzenie na okres nie dłuższy niż 5 lat. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki lub spółdzielni we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Polityki Pieniężnej – organ Narodowego Banku Polskiego, corocznie ustalający założenia polityki pieniężnej i przedkładający je do wiadomości sejmowi, równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej. W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzą: Prezes NBP jako przewodniczący, dziewięciu członków powoływanych w równej liczbie przez Prezydenta RP, sejm i senat spośród specjalistów z zakresu finansów. Do zadań Rady Polityki Pieniężnej należy w szczególności: ustalanie wysokości stóp procentowych NBP, które decydują o stopach procentowych, stosowanych przez banki komercyjne, ustalanie zasad i wysokości rezerwy obowiązkowej banków w NBP, określanie górnej granicy zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych.

Reeksport - sprzedaż za granicę towarów importowanych. Towar importowany i sprzedawany w ramach reeksportu pozostaje zwykle w takim stanie, w jakim został zakupiony, niekiedy może być poddany tylko niewielkim operacjom przerobu handlowego, takim jak: oczyszczanie, sortowanie lub przepakowywanie, aby uzyskać wyższą cenę sprzedaży.

zobacz także eksport

REGON (rejestr jednostek gospodarki narodowej) – numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej; akronim od Rejestr Gospodarki Narodowej. Numer ten, nadany przez urząd statystyczny, jest dziewięciocyfrowy. Pozwala zidentyfikować każdą jednostkę i powinien być przez nią używany we wszystkich kontaktach zewnętrznych. REGON należy umieszczać na formularzach sprawozdawczych, wnioskach, zamówieniach, fakturach, listach wysyłanych. Zgłoszenie do urzędu statystycznego o nadanie numeru znajduje się we wniosku CEIDG-1, który składa się w „jednym okienku” Nadaje go urząd statystyczny. na wniosek podmiotu. Dla przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku RG-1 (pierwszy wpis, zgłoszenie zmian) lub RG-2 (skreślenie z rejestru) złożonego przez przedsiębiorcę do sądu rejestrowego (o ile jest w formie papierowej).

dokument zaświadczenie o nadaniu numeru REGON   zobacz także gospodarka narodowa

Reguły obyczajowe - obowiązujące wzorce zachowań uznane przez społeczeństwo, wynikające z kultury i tradycji.

Rejent (notariusz) - urzędnik, z wykształcenia prawnik, który sporządza akty prawne, zwane notarialnymi, a także poświadcza dokumenty i przyjmuje oświadczenia które potwierdza.

Rejestr jednostek gospodarki narodowej (REGON) - numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej; akronim od Rejestr Gospodarki Narodowej. Numer ten, nadany przez urząd statystyczny, jest dziewięciocyfrowy. Pozwala zidentyfikować każdą jednostkę i powinien być przez nią używany we wszystkich kontaktach zewnętrznych. REGON należy umieszczać na formularzach sprawozdawczych, wnioskach, zamówieniach, fakturach, listach wysyłanych. Zgłoszenie do urzędu statystycznego o nadanie numeru znajduje się we wniosku CEIDG-1, który składa się w „jednym okienku” Nadaje go urząd statystyczny. na wniosek podmiotu. Dla przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku RG-1 (pierwszy wpis, zgłoszenie zmian) lub RG-2 (skreślenie z rejestru) złożonego przez przedsiębiorcę do sądu rejestrowego (o ile jest w formie papierowej).

dokument zaświadczenie o nadaniu numeru REGON   zobacz także gospodarka narodowa

Rejestr przedsiębiorców – wykaz przedsiębiorców, w którym dokonuje się wpisu danych przedsiębiorcy. Rejestr ten prowadzony jest przez Krajowy Rejestr Sądowy. Dla innych przedsiębiorców (osób fizycznych i wspólnicy spółek cywilnych) prowadzona jest baza przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

zobacz także baza przedsiębiorców zobacz także zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej

Rejestracja bezrobotnych - działalność powiatowych urzędów pracy polegająca na ewidencji bezrobotnych. Zarejestrowani bezrobotni mają obowiązek zgłaszania się do powiatowego urzędu pracy w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swej gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o możliwości zatrudnienia lub szkolenia.

Reklama - informacja o produktach lub firmie, korzystająca z propagandy, wpływająca dodatnio na zjawiska rynkowe, głównie na motywy,postawy i sposób postępowania nabywców.

zobacz także  targi

Reklamacja – zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru z umową i żądanie doprowadzenia towaru do stanu z nią zgodnego (wymiana na nowy lub usunięcie wady, a gdy jest to niemożliwe odstąpienie od umowy – zwrot pieniędzy – lub obniżenie ceny).

Remont środków trwałych - dokonywanie napraw przywracającym środkom trwałym ich pełną sprawność techniczną.

Rencista - osoba niezdolna do pracy na skutek choroby lub kalectwa.

Renta - świadczenie pieniężne rencisty z ubezpieczenia społecznego.

Renta kapitałowa (renta wieczysta) - długoterminowy lokacyjny papier wartościowy. W zamian za wniesienie określonego kapitału do banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego jest wypłacana w formie odsetek renta.

Renta wieczysta (renta kapitałowa) - długoterminowy lokacyjny papier wartościowy. W zamian za wniesienie określonego kapitału do banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego jest wypłacana w formie odsetek renta.

Rentowność (zyskowność) - osiąganie zysku w działalności gospodarczej; rentowność mierzy się: wskaźnikiem rentowności kapitałów własnych (wskaźnik stopy zysku), określającym stosunek osiągniętego zysku do posiadanych kapitałów własnych lub wskaźnikiem rentowności sprzedaży, określającym stosunek osiągniętego zysku do wartości przychodu ze sprzedaży lub kosztu własnego sprzedaży.

zobacz także analiza rentowności   zobacz także wskaźniki rentowności

Reprywatyzacja - zwrot zabranego majątku byłym właścicielom.

Restrukturyzacja gospodarki - działania polegające na zmianie produkcji mało efektywnej, np. przemysłu ciężkiego, na produkcję nowoczesną, np. elektronika, automatyka. W Polsce od lat 90. restrukturyzacja odbywa się także poprzez prywatyzację i demonopolizację.

Rezerwa budżetowa - kwota w budżecie przeznaczona na wydatki nieprzewidziane i dodatkowe; jej utworzenie w budżecie państwa przewiduje ustawa o finansach publicznych.

Roboty publiczne - wykonywane przez bezrobotnych prace finansowane z samorządu terytorialnego, budżetu, funduszy celowych lub organizacji pozarządowych. Na roboty publiczne, pod pewnymi warunkami, kieruje powiatowy urząd pracy na czas do 6 lub do 12 miesięcy.

Rocznik statystyczny - publikacja Głównego Urzędu Statystycznego zawierająca zbiór danych dotyczących Polski i świata za dany rok.

Rokowania (negocjacje, pertraktacje) - uzgodnienie wspólnego stanowiska lub warunków umowy pomiędzy dwoma lub więcej stronami.

zobacz także negocjacje miękkie   zobacz także negocjacje rzeczowe   zobacz także negocjacje twarde
zobacz także przedmiot negocjacji   zobacz także styl negocjowania   zobacz także technika negocjacji

ROR (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy) - podstawowy rachunek bankowy dla ludności, na który dokonywane są wpłaty (np. płace) i wypłaty (np. za energię elektryczną) oraz udzielane kredyty. Saldo rachunku świadczy o oszczędnościach albo o zadłużeniu z tytułu kredytu.

Rozchód – wydatki pieniężne dokonane na określony cel, a także wydanie (sprzedanie) zapasów produktów z magazynów, sklepów itp. 

Rozliczenia bezdewizowe - rozliczenia kompensacyjne, wynikające z dwustronnych lub wielostronnych dostaw.

zobacz także kliring

Rozliczenia dewizowe - bezgotówkowa forma rozliczeń, dokonywana za pośrednictwem banków.

zobacz także dewizy

Rozmowa kwalifikacyjna (ang. interview, czyt. interwiu) - etap w procesie zatrudniania, po złożeniu dokumentów. Rozmowa przeprowadzana jest przez pracodawcę lub osobę zajmującą się zatrudnianiem i ma charakter dialogu. Pracodawca pragnie uzyskać informacje: czy kandydat nadaje się do danej pracy, czy wymaga przeszkolenia, jaką ma motywację do wykonywania tej pracy i czy dana praca jest dla kandydata odpowiednia. Kandydat natomiast chce: przekonać pracodawcę o swojej przydatności, uzyskać informacje o warunkach pracy i płacy, przekonać się o swoich szansach zawodowych w przypadku podjęcia pracy. Do rozmowy należy się starannie przygotować.

Rozwój gospodarczy - proces wyrażający zmiany zdolności wytwórczych kraju, przyczyniający się do lepszego zaspokajania potrzeb społeczeństwa.

zobacz także wzrost gospodarczy

Równowaga rynkowa - sytuacja na rynku, w której wielkość podaży jest równa wielkości popytu.

zobacz także cena równowagi   zobacz także mechanizm rynkowy

Różnicowanie produktu – podwyższanie rzeczywistej wartości produktu dla nabywców, czyli zaoferowanie produktu lepszego, nowszego i tańszego od produktów konkurentów.

Rynek - podstawa gospodarki rynkowej. Jest to każda zorganizowana działalność kojarząca sprzedających (producentów, handlowców, dostawców) i kupujących (nabywców) w celu dokonania transakcji kupna-sprzedaży produktów.

zobacz także badanie rynku    zobacz także nisza rynkowa   zobacz także mechanizm rynkowy   zobacz także segmentacja rynku

Rynek byka (hossa) - długotrwała silna tendencja wzrostowa na rynku papierów wartościowych.

Rynek docelowy – część rynku wybrana przez przedsiębiorstwo, na której, ze względu na swoje produkty i nabywców, zamierza ono działać i odnosić sukcesy.

Rynek dóbr i usług - zwany też rynkiem produktów - każda zorganizowana działalność kojarząca sprzedawców (dostawców) i nabywców (odbiorców) w celu dokonania transakcji kupna-sprzedaży produktów (wyrobów i usług). 

Rynek finansowy (pieniężny) - zgromadzone środki pieniężne w postaci gotówki i na rachunkach bankowych, lokat pieniężnych, walut obcych i papierów wartościowych. Transakcje kupna-sprzedaży środków pieniężnych dokonują się głównie w bankach i na giełdach papierów wartościowych. Rynek finansowy obejmuje rynki: pieniężno-kredytowy, walutowy, kapitałowy (papierów wartościowych).

zobacz także podmioty rynku finansowego

Rynek kapitałowy – to częścią rynku finansowego, na którym sprzedaje się i kupuje instrumenty finansowe długoterminowe (w tym papiery dłużne i akcje przedsiębiorstw). Dzieli się na rynek papierów wartościowych, rynek nieruchomości i rynek dóbr inwestycyjnych.

Rynek niedźwiedzia (bessa) - długotrwała silna tendencja spadkowa na rynku papierów wartościowych

Rynek obligacji – prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot. Istnieją cztery platformy obrotu: dwie prowadzone przez GPW – w formule rynku regulowanego i ASO oraz analogiczne dwa rynki BondSpotu. Przeznaczone są dla nieskarbowych instrumentów dłużnych – obligacji komunalnych, korporacyjnych oraz listów zastawnych.

ilustracja platformy obrotu na rynku obligacji

Rynek papierów wartościowych (kapitałowy) - lokaty pieniężne umieszczone w różnych papierach wartościowych.

zobacz także rynek byka   zobacz także rynek niedźwiedzia

Rynek pieniężny (finansowy) - zgromadzone środki pieniężne w postaci gotówki i na rachunkach bankowych, lokat pieniężnych, walut obcych i papierów wartościowych. Transakcje kupna-sprzedaży środków pieniężnych dokonują się głównie w bankach i na giełdach papierów wartościowych.

zobacz także podmioty rynku finansowego

Rynek podstawowy – rynek oficjalnych notowań giełdowych, spełniający dodatkowe, w stosunku do minimalnych określonych dla rynku regulowanego, wymogi dotyczące emitentów papierów wartościowych oraz papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na tym rynku.

Rynek pracy - rynek, na którym pracodawcy poszukują pracowników, a osoby chcące pracować - zatrudnienia.

strona wwwPortal Rynku Pracystrona wwwPraca

Rynek produktów - zwany też rynkiem dóbr i usług - każda zorganizowana działalność kojarząca sprzedawców (dostawców) i nabywców (odbiorców) w celu dokonania transakcji kupna-sprzedaży produktów (wyrobów i usług).

Rynek regulowany – działający w sposób stały system obrotu instrumentami finansowymi, który zapewnia inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych oraz jednakowe warunki ich nabywania i zbywania, podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

zobacz także papiery wartościowe

Rynek równoległy - rynek, na którym notowane są instrumenty finansowe niedopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

giełdowy rynek akcji, na którym notowane są akcje spółek niespełniających wymagań rynku podstawowego, ale gwarantujących płynność obrotu ze względu na rozmiary emisji akcji.

Rytmiczność produkcji – równomierne i regularne wykonywanie produkcji w czasie.

Rzeczowe składniki majątku przedsiębiorstwa (aktywa rzeczowe przedsiębiorstwa) - środki trwałe, środki trwałe w budowie i zapasy.

Rzeczy (dobra) - przedmioty materialne służące do zaspokajania potrzeb. Swój początek biorą z zasobów naturalnych.

Rzemiosło – zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną (rzemieślnika) lub spółkę cywilną osób fizycznych z udziałem kwalifikowanej pracy własnej.