Efekt - wynik jakiegoś działania, m.in. działalności gospodarczej.

Efektywność - osiągnięcie wyniku (efektu) przy danym nakładzie związanym ze zużyciem czynników sił wytwórczych.

zobacz także racjonalność

E-handel (sprzedaż internetowa) – najbardziej nowoczesna forma handlu detalicznego; sprzedaż w internetowych sklepach. Nie wychodząc z domu i nie tracąc czasu na szukanie towaru w sklepach, można za pośrednictwem Internetu dokonać jego zakupu z bogatej oferty.

zobacz także aukcja internetowa

Ekonomia - nauka o gospodarowaniu, która ustala, jak wykorzystać posiadane zasoby w celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb społeczeństwa. Zajmuje się zasadami działania gospodarki oraz prawami ekonomicznymi występującymi w gospodarowaniu

Ekonomika - nauka stosowana o działalności gospodarczej, dotycząca warunków i możliwości jej prowadzenia oraz o prawidłowościach występujących w podejmowanych decyzjach.

Eksport - sprzedaż towarów za granicę.

zobacz także import   zobacz także reeksport

Ekwiwalent - odpowiednik, równoważnik; rzecz równa innej wartością.

Elastyczność dochodowa popytu - zmiany wysokości otrzymywanego dochodu powodujące zmiany wielkości i rodzaju popytu na poszczególne towary.

Emeryt - były pracownik, osoba już nie pracująca, gdyż osiągnęła określony wiek (65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety).

Emerytura - miesięczne świadczenie pieniężne z ubezpieczenia społecznego dla emeryta.

zobacz także fundusz emerytalny   zobacz także nowy system emerytalny

Emisja - wprowadzenie do obiegu pieniędzy i papierów wartościowych

Emitent - podmiot wystawiający papiery wartościowe we własnym imieniu.

Ergonomia - nauka interdyscyplinarna zajmująca się wszechstronnym dostosowaniem warunków pracy do potrzeb i możliwości psychofizycznych człowieka. W tym znaczeniu zasady ergonomii stanowią rozszerzenie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Etyka - postępowanie, które nie jest sprzeczne z ocenami i normami społecznymi przyjętymi powszechnie przez społeczeństwo. 

Etyka biznesu (w działalności gospodarczej) - zespół norm rzetelnego i odpowiedzialnego postępowania przedsiębiorców i ich pracowników - zgodnego z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi - w stosunkach z klientami i współpracownikami oraz organami publicznymi.

zobacz także działalność gospodarcza

Etyka w działalności gospodarczej (biznesu) - zespół norm rzetelnego i odpowiedzialnego postępowania przedsiębiorców i ich pracowników - zgodnego z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi - w stosunkach z klientami i współpracownikami oraz organami publicznymi.

zobacz także działalność gospodarcza

Euro - wspólna waluta państw Unii Europejskiej. Symbol: EUR lub .

ilustracja przykładowe banknoty Euro    ilustracja monety Euro

Euroland – wspólna waluta w 19 krajach Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2002 r. w 12 krajach UE - Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Portugalii, Włoszech - powszechnym środkiem płatniczym stało się euro. W 2007 r. euro wprowadzono w Słowenii, w 2008 r. na Malcie i Cyprze, w 2009 r. na Słowacji, w 2011 r. w Estonii, w 2014 r. na Łotwie a w 2015 r. na Litwie. Unia walutowa służy równowadze finansów, szczególnie publicznych, ułatwia zawieranie transakcji kupna-sprzedaży, upraszcza obrót pieniężny, wyrównuje poziom inflacji w krajach członkowskich. 

Europejski Bank Centralny (EBC) - bank, który ustala zasady polityki pieniężnej Unii Europejskiej, m.in. określając wysokość stóp procentowych i pełniąc funkcję nadrzędną wobec banków centralnych państw członkowskich. Do zadań EBC należy m.in.: stabilizacja euro, przeciwdziałanie inflacji, organizacja obrotu bezgotówkowego, administracja rezerwami finansowymi.

strona www Europejski Bank Centralny

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) - bank, który finansuje (do wysokości 50%) realizację zamierzeń inwestycyjnych na terenie Unii Europejskiej. Wspiera - poprzez kredyty lub pożyczki i poręczenia - przedsięwzięcia gospodarcze, szczególnie w regionach słabiej rozwiniętych, dotyczące modernizacji przemysłu, zagospodarowania (infrastruktura techniczna) i tworzenia nowych miejsc pracy.

strona www Europejski Bank Inwestycyjny

Ewidencja gospodarcza - liczenie i rejestrowanie bieżących zdarzeń gospodarczych w celu syntetycznego ich zestawiania i opracowywania na potrzeby analizy ekonomicznej i zarządzania.