Obligacja - dokument, w którym emitent (wypuszczający obligację na rynek) potwierdza zaciągnięcie pożyczki w określonej kwocie, zobowiązując się jednocześnie do zwrotu tej kwoty właścicielowi w ustalonym terminie, a także do zapłaty odsetek.

dokument  potwierdzenie nabycia obligacji     zobacz także dematerializacja papierów wartościowych

Obrót bezgotówkowy (pieniądz bezgotówkowy) - dokonywanie zapłaty poprzez bank za pomocą polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego, karty płatniczej lub kredytowej. Jego istota polega na tym, że bank odpisuje określoną kwotę z rachunku bankowego płacącego, a dopisuje ją do rachunku bankowego otrzymującego.

Obrót gotówkowy - dokonywanie zapłaty pieniędzmi, przez wręczenie gotówki lub przekazanie jej za pomocą przekazu pocztowego, a także poprzez wręczenie czeku gotówkowego. Przedmiotem rozliczeń gotówkowych są rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (jeżeli pracownicy nie mają rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych) i delegacji służbowych oraz zakupy detaliczne i opłaty za usługi.

Obrót handlowy - suma wartości sprzedaży towarów i usług.

Obrót pierwotny - proponowanie przez emitenta (a więc wystawiającego papier wartościowy we własnym imieniu) nabycia praw z emitowanych w serii papierów wartościowych pierwotnym nabywcom (subskrybentom, inwestorom). W wypadku obrotu pierwotnego emitent korzysta z pomocy wyspecjalizowanych banków i domów maklerskich, które potrafią zapewnić pełną lokatę papierów na rynku. Jeden z banków, pełniący główną rolę, jest organizatorem emisji. Bank ten poprzez inne banki i domy maklerskie dociera z ofertami sprzedaży akcji lub obligacji do indywidualnych i instytucjonalnych inwestorów, gwarantując stuprocentową subskrypcję całej emisji. Obrót pierwotny może też być rozprowadzany przez sprzedaż giełdową, a zwłaszcza na tzw. rynku równoległym.

Obrót składowy - magazynowanie towarów od dostawcy na szczeblu hurtu oraz poddawanie ich różnym zabiegom manipulacyjnym i fizycznym (sortowaniu, kompletowaniu, przerobowi handlowemu), a następnie dostarczanie odbiorcom.

ilustracja obrót składowy na szczeblu hurtu

Obrót towarowy - przemieszczanie dóbr materialnych (materiałów, wyrobów lub towarów) ze sfery produkcji do sfery spożycia, dokonywane poprzez akty kupna-sprzedaży.

Obrót tranzytowy - przemieszczanie towarów od dostawcy do odbiorcy z pominięciem magazynów hurtowych, ale za pośrednictwem hurtu.

ilustracja obrót tranzytowy na szczeblu hurtu

Obrót wtórny - proponowanie przez osoby inne niż emitent sprzedaży praw z emitowanych w serii papierów wartościowych. Obrót wtórny jest domeną giełd papierów wartościowych. Umożliwia on dotychczasowym posiadaczom sprzedaż papierów wartościowych innym inwestorom.

Obszar celny - terytorium, na którym obowiązuje jednolity system celny zarządzany przez administrację celną.

zobacz także cło

Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) - organizacje, które zajmują się zatrudnianiem młodzieży, tworzeniem warunków do uzyskiwania i podwyższania kwalifikacji zawodowych, udzielaniem pomocy młodzieży zaniedbanej wychowawczo i wymagającej szczególnej troski.

strona www Ochotnicze Hufce Pracy

Odbiorca (klient, konsument, kontrahent, nabywca) - osoba fizyczna albo przedstawiciel osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, który decyduje o zakupie produktów.

Odbiór ilościowy towarów - sprawdzenie dostarczonej do sklepu ilości towarów lub ich ciężaru, porównanie stanu faktycznego z dokumentacją.

zobacz także punkt sprzedaży detalicznej

Odbiór jakościowy towarów - sprawdzenie rzeczywistych cech towaru i porównanie ich z cechami podanymi w zamówieniu, dowodzie dostawy i deklarowanymi przez wytwórcę na opakowaniu oraz sprawdzenie, czy przyjmowane towary odpowiadają normom i standardom jakościowym.

zobacz także punkt sprzedaży detalicznej

Odpis amortyzacyjny - część wartości środków trwałych zaliczana w koszty na skutek zużycia.

wzory wzory wzory   zobacz także amortyzacja

Odsetki - procenty od kapitału; zapłata za ulokowane lub pożyczone kwoty pieniężne po określonej stopie procentowej (odsetkowej), stanowiącej cenę lokaty lub pożyczki.

wzory wzory   zobacz także kapitalizacja odsetek

Oferta - propozycja zawarcia określonej umowy, np. zakupu, sprzedaży, pracy.

Oferta publiczna papierów wartościowych - proponowanie nabycia, nabywanie lub przenoszenie praw z emitowanych w serii papierów wartościowych.

Oferta sprzedaży - wiążąca propozycja sprzedaży produktów na określonych warunkach i w oznaczonym terminie skierowana do potencjalnych nabywców.

OHP (Ochotnicze Hufce Pracy) - organizacje, które zajmują się zatrudnianiem młodzieży, tworzeniem warunków do uzyskiwania i podwyższania kwalifikacji zawodowych, udzielaniem pomocy młodzieży zaniedbanej wychowawczo i wymagającej szczególnej troski.

strona www Ochotnicze Hufce Pracy

Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych - czas, w którym uzyskana nadwyżka finansowa z inwestycji zrównoważy się z pierwotnym nakładem inwestycyjnym. Określa zatem okres, w jakim zostaną odzyskane poniesione wydatki. Do nadwyżek finansowych z inwestycji zalicza się zysk netto i odpisy amortyzacyjne.

wzorywzór

Opakowanie - odpowiednia do produktu konstrukcja fizyczna, która ma za zadanie chronić produkt przed zniszczeniem i zepsuciem, umożliwiać jego porcjowanie i transport (funkcje użytkowe), a także dostarczać informacji o nim, estetycznie go prezentować i umożliwiać jego eksponowanie (funkcje promocyjne).

zobacz także normalizacja opakowań

Operacja gospodarcza - zdarzenie gospodarcze, np. zakup towaru, usług, które powoduje zmianę w stanie naszego majątku. Dokumentem potwierdzającym jest dowód księgowy. Jaka jest różnica między zdarzeniem a operacją gospodarczą? Każda operacja gospodarcza jest zdarzeniem gospodarczym, ale nie każde zdarzenie jest operacją gospodarczą.

Opłata celna (cło) - opłata graniczna nakładana przez państwo na towary przekraczające obszar celny, stosowana głównie przy imporcie towarów.

   zobacz także obszar celny   zobacz także polityka celna państwa   zobacz także skład wolnocłowy
   zobacz także strefa wolnocłowa  zobacz także wolny obszar celny

Oprocentowanie - naliczenie odsetek od kwot pieniężnych na rachunku bankowym, lokat i kredytów.

Organ publiczny - osoba lub grupa osób, podejmujących decyzje dotyczące ustanowienia prawa oraz związane z zarządzaniem i administrowaniem gospodarką narodową w imieniu społeczeństwa.

Organizacja - 1) nazwa każdej jednostki funkcjonującej jako podmiot określonej działalności – jest nią przedsiębiorstwo, szkoła, związek zawodowy czy młodzieżowy, organizacyjna partyjna itp. 
2) struktura wewnętrzna każdej jednostki – przedsiębiorstwa, sklepu, magazynu, szkoły, urzędu itp.
3) proces każdej działalności przemysłowej, rolniczej, usługowej, handlowej czy społecznej, a także przebieg takich procesów, jak: produkcja, zakup, sprzedaż, lekcja, proces sądowy; 
4) sposób wykonywania każdej pracy.

zobacz także postęp organizacyjny   zobacz także struktura organizacyjna

Organizacja pracy - sposób wykonywania każdej pracy; uwzględnia pewne prawidłowości, które występują w działalności ludzkiej oraz bierze pod uwagę realizację określonego celu, a także najbardziej sprawne i ekonomiczne wykonywanie działań. Wyróżnia się dwie podstawowe formy organizacji pracy: pracę indywidualną, pracę zespołową. Organizacja pracy jest tym czynnikiem, który zespala środki pracy i przedmioty pracy oraz siłę roboczą w jeden spójny organizm gospodarczy.

Organizacja procesu pracy - sposób powiązania pracowników i ich funkcji w procesie pracy w celu wykonania postawionych przed nimi zadań.

Osoba fizyczna - człowiek występujący jako podmiot, np. jako przedsiębiorca jednoosobowy (indywidualny), jako pracownik lub jako członek gospodarstwa domowego.

zobacz także własność prywatna osób fizycznych

Osoba prawna - jednostka mająca osobowość prawną, zorganizowana w formie przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni lub spółki kapitałowej

zobacz także własność prywatna osób prawnych

Oszczędności - nadwyżki środków pieniężnych, lokowanych w bankach, a także nadwyżka przychodów nad wydatkami w gospodarstwie domowym

Oszczędność - dążenie do osiągnięcia założonego wyniku mniejszym nakładem związanym ze zużyciem czynników sił wytwórczych.

Ośrodki szkoleniowe - placówki, w których można uzyskać i uzupełnić potrzebne kwalifikacje lub uprawnienia. Mogą pomóc w ustaleniu kwalifikacji, które są poszukiwane na rynku pracy.