Nabywca (klient, konsument, kontrahent, odbiorca) - osoba fizyczna albo przedstawiciel osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, który decyduje o zakupie produktów.

Nadwyżka budżetowa - nadmiar środków finansowych, występujących wtedy, gdy dochody budżetu są wyższe od wydatków. Przeznacza się ją na sfinansowanie dodatkowych celów.

Nakłady - środki poniesione na realizację zadań w formie nakładów rzeczowych i nakładów finansowych.

Nakłady finansowe - pieniężny wyraz nakładów rzeczowych oraz poniesione na realizację zadań wydatki pieniężne na różne świadczenia, usługi, opłaty oraz niektóre podatki.

Nakłady rzeczowe - wielkość zużycia środków i przedmiotów pracy oraz pracy ludzkiej na realizację zadań. 

Należności - kwoty pieniężne wynikające z rozliczeń, niezapłacone przez dłużników.

Należności długoterminowe - należności wynikające z niektórych transakcji, przewidujących rozliczenia w terminie dłuższym niż 12 miesięcy.

Narodowy Bank Polski (NBP) - centralny bank Polski, który pełni trzy funkcje: banku centralnego państwa, banku emisyjnego, banku banków.

strona wwwNarodowy Bank Polski    zobacz także Rada Polityki Pieniężnej
  zobacz także bon pieniężny NBP   zobacz także polityka pieniężna NBP

NBP (Narodowy Bank Polski) - centralny bank Polski, który pełni trzy funkcje: banku centralnego państwa, banku emisyjnego, banku banków.

strona wwwNarodowy Bank Polski    zobacz także Rada Polityki Pieniężnej
  zobacz także bon pieniężny NBP   zobacz także polityka pieniężna NBP

Negocjacje (pertraktacje, rokowania) - uzgodnienie wspólnego stanowiska lub warunków umowy pomiędzy dwoma lub więcej stronami; każda rozmowa, której celem jest uzgodnienie stanowiska w danej sprawie, czyli porozumienie się.

zobacz także przedmiot negocjacji   zobacz także styl negocjowania   zobacz także technika negocjacji

Negocjacje miękkie - negocjacje, w których uczestnicy starają się być partnerami i dążą do porozumienia, ufają sobie, starają się unikać walki i poszukują takiego rozwiązania, które będzie możliwe do przyjęcia przez obie strony, akceptują ewentualne straty w imię porozumienia. 

Negocjacje rzeczowe - negocjacje, które opierają się na dążeniu do wspólnego rozwiązania problemu. Ich celem jest osiągnięcie rozsądnego wyniku bez zrażania którejkolwiek ze stron. Na ogół w tego typu negocjacjach korzyści odnoszą wszystkie strony.

Negocjacje twarde - negocjacje, w których uczestnicy są przeciwnikami i dążą do pokonania drugiej strony, żądają jednostronnych korzyści, nie ufają przeciwnikowi, stosują groźby, są nieustępliwi w stosunku do ludzi i problemów, żądają ustępstw jako warunków rozmów itd.

Negocjowanie ceny - ustalanie ceny przez wzajemne ustępstwa stron dokonujących transakcji kupna-sprzedaży z uwzględnieniem wszystkich warunków sprzedaży (dostawy).

Niedobór (deficyt) budżetowy - deficyt występujący wtedy, gdy w budżecie wydatki przewyższają dochody. Pokrywa się go, zaciągając kredyty, emitując obligacje lub bony skarbowe, co powoduje powstanie długu publicznego.

Niedobór towarowy - wszelkie straty ilościowe powstałe w czasie magazynowania i sprzedaży. Wyraża on różnicę pomiędzy stanem towarów wynikającym z ewidencji a ustalonym w drodze dokonania spisu z natury.

NIP (numer identyfikacji podatkowej) - numer w rejestrze podatników, tylko dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub dla firm. Nadają go podatnikowi urzędy skarbowe.

Nisza rynkowa - wąska grupa nabywców szukających ściśle określonych korzyści.

zobacz także rynek

Nominał - wartość (nominalna) wyszczególniona na banknocie, monecie i papierze wartościowym.

Norma - dokument techniczny w formie przepisu, receptury czy wzoru, przeznaczony do powszechnego i stałego użytku, mający na celu ujednolicanie produktów oraz nadawanie im odpowiednich cech jakościowych.

zobacz także certyfikat zgodności

Normalizacja opakowań - ujednolicenie rodzajów i typów opakowań tak, aby m.in. dawały się składać w moduły paletowe i pojemnikowe.

Normowanie pracy - ustalanie norm pracy dla pracowników, którzy wykonują przez dłuższy okres jednakowe operacje.

Normy moralne - normy dotyczące postaw i zachowań ludzi, opierające się na przekonaniu o ich wartości lub akceptacji przez autorytety moralne.

Normy prawne - normy formułowane przez organy publiczne, mające przede wszystkim charakter nakazów i zakazów i określające odpowiedzialność ludzi w razie ich nieprzestrzegania. 

Notariusz (rejent) - urzędnik, z wykształcenia prawnik, który sporządza akty prawne, zwane notarialnymi, a także poświadcza dokumenty i przyjmuje oświadczenia, które potwierdza.

Notowania ciągłe - zawieranie transakcji giełdowych na podstawie każdorazowo uzgadnianego kursu, który w ciągu dnia zmienia się. Na początku dnia ustala się kurs otwarcia. Maklerzy, realizując zlecenia, zgłaszają kupno lub sprzedaż papierów wartościowych po określonym kursie. Jeżeli kurs jest akceptowany, to dochodzi do transakcji. Kurs przyjęty przy ostatniej transakcji w danym dniu jest kursem zamknięcia.

Notowania w systemie jednolitego kursu dnia - system notowań, w którym tylko jeden raz dziennie ustala się kurs papierów wartościowych.

Nowy system emerytalny - system zakładający, że emerytura będzie pochodziła z trzech źródeł, stanowiących filary systemu. Pierwszy filar - to emerytura minimalna, wypłacana jak dotychczas przez ZUS. Drugi filar - to emerytura z otwartych funduszy emerytalnych, które powstają z części składek na ubezpieczenie emerytalne, gromadzonych na indywidualnych kontach ubezpieczonych, korzystnie i bezpiecznie lokowanych na rynkach kapitałowych. Trzeci filar - to emerytura z dobrowolnych ubezpieczeń osobowych.

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) - numer w rejestrze podatników, tylko dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub dla firm. Nadają go podatnikowi urzędy skarbowe

Numer identyfikacyjny PIN (Personal Identification Number) - osobisty numer identyfikacyjny, rodzaj hasła służącego do autoryzacji i identyfikacji. PIN używany jest najczęściej do:
– wypłaty gotówki w bankomacie (lub dokonania płatności w placówce handlowej/usługowej) za pomocą magnetycznej karty płatniczej,
– umożliwienia dostępu do telefonu komórkowego,
– lub innych usług np. wypożyczenia roweru miejskiego.
PIN zapobiega używaniu karty płatniczej, telefonu itp. przez niepowołane osoby.

Numer identyfikacyjny REGON (rejestr jednostek gospodarki narodowej) - numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej; akronim od Rejestr Gospodarki Narodowej. Numer ten jest dziewięciocyfrowy. Pozwala zidentyfikować każdą jednostkę i powinien być przez nią używany we wszystkich kontaktach zewnętrznych. REGON należy umieszczać na formularzach sprawozdawczych, wnioskach, zamówieniach, fakturach, listach wysyłanych. Nadaje go urząd statystyczny na wniosek podmiotu.

dokument zaświadczenie o nadaniu numeru REGON   zobacz także gospodarka narodowa